Ny ressursgruppe skal hjelpe skoler i mobbesaker

Østfold fylkeskommune oppretter et eget innsatsteam mot mobbing. Den nyopprettede ressursgruppen skal fra høsten av hjelpe Østfold-skoler med å løse mobbesaker.

Klikk for stort bildeVONDT: Hver eneste dag er det noen som blir mobbet i Østfold-skolene. Illustrasjonsfoto: Istock

Hver dag er det noen som gruer seg til å gå på skolen i Østfold. Grunn: De blir mobbet. Det er viten som er vond, erkjenner elev-, lærling og mobbeombud Henrikke Bugdø-Aarseth i Østfold fylkeskommune.

-Vi kan aldri gjøre nok. Det å komme mobbing til livs er en evigvarende kamp, sier Bugdø-Aarseth.

På plass i august

Hun er koordinator for et helt nytt prosjekt: Østfold fylkeskommune oppretter nå et eget innsatsteam mot mobbing.

-  Innsatsteamet skal være en ressursgruppe som kan bistå og veilede skolene fra de får melding om, eller oppdager, en mobbesak. Teamet kan også gå inn og bistå i vanskelige saker som har vedvart. Skolene skal selv løse saken, men ressursteamet kan veilede skolen slik at de får en best mulig løsning på kortest mulig tid for å unngå de lange og omfattende mobbesakene, sier Bugdø-Aarseth.

Klikk for stort bildeSENTRALE: Mobbeombud Henrikke Bugdø-Aarseth og professor Erling Roland er sentrale i prosjektet som nå er i gang. FOTO: Pål Vikesland

Teamet skal bestå av ansatte – trolig rundt åtte stykker -  fra pedagogisk-psykologisk spesialtjeneste (PPT) som skal jobbe for videregående skole.

Innsatstemaet skal være operativt allerede fra august 2019.

Viktig fagkompetanse

Det neste halvannet året skal teamet skoleres i regi av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, ved henholdsvis professor i spesialpedagogikk Erling Roland og universitetslektor Kari Stamland Gusfre.

Rundt 50 involverte i prosjektet, blant dem PPT-ansatte fra hele fylket, var 22.- og 23. januar samlet på Quality Hotel i Fredrikstad for et oppstartsseminar. De skal ha flere møter utover våren. 

Professor Erling Roland mener eget innsatsteam mot mobbing kan være svært god hjelp for skolene. Klikk for stort bildeENGASJERTE: En rekke ansatte i kommuner, fylkeskommuner og skoleverket er involvert i prosjektet.

- Det kan være vanskelig for den enkelte skole, lærer og skoleledelse å vite hvordan man skal løse vanskelige mobbesaker. En lærer kan for eksempel være en god lærer, men ikke nødvendigvis ha den spesifikke fagkompetansen om mobbing. Å ha slik ressursgruppe – som nettopp har mobbing og psykologien rundt mobbing som fag -  som kan komme tidlig inn i prosessen, kan derfor være svært viktig og nyttig for skolene, sier han.

Samarbeid med flere 

Innsatsteamet i Østfold skal samarbeide tett med lignende ressursgrupper i Buskerud fylkeskommune og Nye Moss kommune. Partene tar med seg samarbeidet inn i nye Viken fylkeskommune fra 2020.. 

I Nye Moss kommune (Moss og Rygge) ønsker man å etablere et innsatsteam for å støtte barnehagenes og skolenes arbeid mot mobbing, som en del av prosjektet Satsing på inkluderende miljø i nye Moss. Prosjektet går, forenklet sagt, ut på å gi ansatte i skoler og barnehager faglig kompetanse og kunnskap til å skape gode og inkluderende oppvekstmiljøer.

Klikk for stort bildeSAMARBEIDER: Mariann Christensen i Rygge kommune er glad for samarbeidet.Nestleder oppvekst og kultur i Rygge kommune Mariann Christensen mener i så henseende at samarbeidet med fylkeskommunen er viktig.

- Vi er glad for at vi kan være en slags pionerkommune i et slikt prosjekt. Det at vi kan samarbeide tett med fylkeskommunen gjør at vi også får favnet hele utdanningsløpet, fra barnehage til videregående skole på en god måte, sier hun.