Notiser: Ungdata-statistikk og medieproduksjon

Det er noen av sakene opplæringskomiteen behandlet tirsdag 11. september. Møtet foregikk på Halden videregående skole.

Opplæringskomiteen fikk en orientering om Halden vgs av rektor Kristin Støten - Klikk for stort bildeOpplæringskomiteen fikk en orientering om Halden vgs av rektor Kristin Støten Kristin H Josefsen

Nyttig verktøy

Ungdata er en undersøkelse der skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene omfatter temaer som skole, foreldre og venner, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold

For første gang har samtlige av fylkeskommunens videregående skoler vært vært med i undersøkelsen, og over 6400 elever har svart. Dataene kan være et hjelpemiddel til å utforme en god ungdomspolitikk, samt hjelpe skoler med å utvikle gode læringsmiljø og skolemiljø. - Nå har vi likt datagrunnlag for alle skolene våre. Dette blir det spennende å jobbe videre med, sa komiteleder Elin Tvete.

Elevene trives men Ungdata viser store sosiale ulikheter i Østfold 

Noe av det mest alvorlige i undersøkelsen, er at Østfold-ungdom som kommer fra familier med dårlig råd systematisk scorer dårlig på de fleste spørsmålene. Nesten hver tiende elev sier at de har hatt dårlig råd hele tiden, eller nesten hele tiden de siste to årene. Samtidig svarer de aller fleste elevene at de er fornøyde og trives på skolen. 

Bruker mindre tid på lekser

Nasjonale tall tilsier at skikkelighetstrenden som har preget ungdomsgenerasjonene de siste årene på noen områder har stoppet opp. Tallene tyder på at dette også kan gjelde for vårt eget fylke

Det betyr med all sannsynlighet at det er færre Østfold-elever som bruker mye tid på lekser, færre som sikter mot høyere utdanning og færre som aldri tror de vil bli arbeidsledige. Det er trolig også en liten økning i andelen ungdom som driver med lovbrudd

Storsatsing skal håndtere psykiske helseplager 

Selv om de fleste trives og er godt fornøyde, er det mange som opplever bekymringer i hverdagen. Særlig er det mange jenter som opplever skolen som stressende. Et viktig funn fra undersøkelsen er at omfanget av psykiske helseplager fortsetter å øke nasjonalt – og det ser også ut til at tilsvarende gjelder for Østfold. Økningen er markant og gjelder både gutter og jenter. For eksempel oppgir mer enn hver femte jente på videregående skoler i Sarpsborg og Halden at de opplever så mye press at de har problemer med å takle det. Det tilsvarende tallet for guttene er 9 prosent.

Komiteleder Tvete håper at fylkeskommunens storsatsing på å bedre videregående elevers psykiske helse kan gjøre noe med dette. I "Prosjekt tankekraft", skal ungdommen trenes i å mestre de utfordringer de møter i hverdagen og håndtere stress og følelser. Arbeidet starter for fullt i disse dager, og har vakt nasjonal interesse. 

Medieproduksjon videreføres i to år til

I 2015 ble medier og kommunikasjon endret fra yrkesfaglig til studieforberedende utdanningsprogram. Samtidig ble medieproduksjon opprettet som eget yrkesfaglig utdanningsprogram innen design og håndverk.

Ved både Mysen og Glemmen videregående skole ble det opprettet tilbud om medieproduksjon fra skoleåret 2016/2017. Forutsetningen for det nye tilbudet var at det forelå fagplan og avtaler om læreplasser.

Etter to år er nå ordningen evaluert. Evalueringen viser at skolene har måttet jobbe med sammensatte utfordringer ved opprettelsen og gjennomføringen av medieproduksjonsløpet de to første skolene. Både med å informere om hva tilbudet innebærer, samt et arbeidet med å skaffe læreplasser har vært tidkrevende.

Fylkesrådmannen mener det har vært en positivt utvikling og at informasjonen til elevene om tilbudet har blitt bedre og mer målrettet, og at skolene jobber aktivt med å informere rådgivere i grunnskolen om hva tilbudet innebærer og hva det krever av elevene. Det synes også å gå i riktig retning med hensyn til antall elever som ønsker læreplass og som får læreplassønsker. 

Fylkesrådmannen ønsker dermed å opprettholde tilbudet i to år til for å ha en reell mulighet til å vurdere om det levedyktig. Opplæringskomiteen var enige i dette og støttet fylkesrådmannens vurdering.