Notiser: Prosjektstøtte, salg av eiendom og hydrogennettverk

Dette er noen av sakene fylkesutvalget behandlet 9. mars. 

VIKTIG: Dette bildet er fra oppstartsmøtet til Kompetanseforum Østfold. Satsingen har blitt lagt merke til utenfor fylkets grenser, og blant annet fått ros i stortingsmeldingen "Berekraftige byer og sterke distrikt". Nå får satsingen videre støtte fra Østfold fylkeskommune. - Klikk for stort bildeVIKTIG: Dette bildet er fra oppstartsmøtet til Kompetanseforum Østfold. Satsingen har blitt lagt merke til utenfor fylkets grenser, og blant annet fått ros i stortingsmeldingen "Berekraftige byer og sterke distrikt". Nå får satsingen videre støtte fra Østfold fylkeskommune.

Fordeler 23 millioner kroner til regional utvikling

Politikerne i fylkesutvalget 9. mars vedtok enstemmig å fordele drøyt 23 millioner i kroner i såkalte statlige regionale utviklingsmidler. Østfold fylkeskommunen mottar og forvalter disse midlene over statsbudsjettet.

Totalt er det ti tiltak som får støtte til å drive regional utvikling.  

Disse er: 

 • Innovasjon Norge - distrikt  1 800 000,- 
 • Ny støtteordning i kommuner med distriktsutfordringer  840 000,- 
 • Partnerskapsavtale med Høgskolen i Østfold  500 000,- 
 • Innovasjon Norge – digitalisering, etablererservice  1 750 000,- 
 • NCE Smart Energy Markets  1 000 000,- 
 • Kompetanseforum Østfold  860 000,- 
 • Innovative Østfold  1 000 000,- 
 • Interreg  6 490 000,- 
 • Omstilling basert i Mosseregionen  3 000 000,- 
 • Ny støtteordning for omstilling, næringsmiljøer og kompetansetiltak  5 240 000,- 

I tillegg settes det av 650.000 kroner til gjennomføringskostnader. 

Støtter hydrogennettverk

Fylkeskommunene i Akershus, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal tok i 2017 i samarbeid med Norsk hydrogenforum initiativ til å etablere et fylkeskommunalt nettverk for hydrogen. Østfold fylkeskommune har fulgt oppstartsarbeidet. Fylkeskommunen har nå mottatt søknad om 100 000 kroner i støtte til administrasjon og aktiviteter i nettverket.  

Fylkesrådmannen har innstilt på at søknaden innvilges. Dette begrunnes blant annet med at dette kan bidra til at man lettere kan nå målet om fossilfri transportsektor innen 2030.

Og politikerne i fylkesutvalget er enig i dette.

– Dette er en positiv sak, og noe vi absolutt bør være koblet på, sa Olav Moe fra Kristelig Folkeparti under behandlingen av saken. 

Selger areal til skytterlag og pistolklubb

Sarpsborg skytterlag og Sarpsborg pistolklubb kjøper deler av arealene som i dag eies av Østfold fylkeskommune. Arealene ligger i nærheten av Kalnes videregående skole.

Dialogen med skytterlagene har pågått siden 2016. Partene har blitt enig om at skytterlaget og pistolklubben betaler 1 krone per kvadratmeter pluss omkostninger.    

Det legges til grunn at Sarpsborg skytterlag og Sarpsborg pistolklubb har ansvar for all forurensning på eiendommen i dag, og ved en eventuell senere avhending eller avvikling av aktiviteten. Det legges også inn en klausul om at arealene tilbakeføres til fylkeskommunen hvis lagenes aktivitet legges ned. 

Dette gjør at vi får avtalen inn mer faste former, og vi får for eksempel en tydelig avklaring i spørsmål om hvem som skal ansvar for opprydding og så videre, sa fylkesordfører Ole Haabeth på spørsmål fra Høyres Simen Nord om hva avtalen innebærer. 

Det var et enstemmig fylkesutvalg som sa ja til salget.