Notiser: Biogassbusser, parkering og avvik fra vegnormalen

Dette er noen av sakene som ble behandlet i samferdselskomiteen 6. februar.

samferdselskomiteen-ny - Klikk for stort bilde

Ja til biogassbusser på Kalnes

I 2014 signerte alle ordførerne i Østfold, Follo og grensekommunene på svensk side en erklæring om at de skal bidra til en fossilfri transportsektor innen 2030. Som del av dette skal fylkeskommunene og kommunene også ta tak i sin egen bilpark.

Østfold fylkeskommune har hatt en lang og tydelig satsing på biogass, og takket være satsingen på biogass i kollektivtransporten finnes det i dag fyllestasjoner for biogass i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. 

Kalnes videregående skole har tatt initiativ for å få byttet ut to av sine minibusser med et fossilfritt alternativ, og har blant annet fått støtte fra Miljødirektoratet til formålet. Kalnes har tidligere fått tildelt midler fra fylkeskommunen til ulike energitiltak, men disse er av ulike grunner ikke blitt benyttet. Skolen ønsker nå å bruke de resterende midlene som en del av egenandelen for minibussene. 

Det synes fylkesrådmannen er en god idé, og foreslår at ubenyttede midler tildelt Kalnes videregående på 445 000 kroner omdisponeres til å dekke deler av egenandel for innkjøp av to biogassminibusser. Det forutsettes at resterende kostnad dekkes med tilskudd fra Miljødirektoratet over Klimasats-ordningen, og fra skolens eget budsjett.

En enstemmig komité var enig i dette. 

- Dette et flott initativ av Kalnes videregående, og flott for omdømmet til Østfold, sa Arbeiderpartiets Cecilie Agnalt

Saken sluttbehandles i fylkesutvalget 8. februar. 

Sender parkeringsopprop videre

Gjennom å samle inn mer enn 500 stemmer for en sak, kan innbyggere sette en sak på det politiske sakskartet. Et slik anonymt opprop har nå komme om å slippe parkeringsavgiften ved Sykehuset Østfold på Kalnes.

Fylkeskommunen har ikke lenger ansvar for sykehuset, det er overført til staten. Dermed anser fylkesrådmannen at dette er en sak som Østfold fylkeskommune ikke kan ta noen beslutning om. Imidlertid kan saken knyttes til fylkeskommunens engasjement i Bypakke Nedre Glomma. Heller enn å avvise saken foreslo fylkesrådmannen og komitéleder derfor at innbyggerinitiativet oversendes Helse Sør-Øst, med oppfordring til helseforetaket om å vurdere initiativet fra innbyggerne sett i sammenheng med parkeringsstrategien i Nedre Glomma.

Denne oppfatningen delte flertallet samferdselskomiteen, men samtidig mente de at det å passe på parkeringsavgiften, ikke alltid er forenelig med sykehusbesøk. 

Arbeiderpartiets Ole Hagen fremmet følgende forslag.

Selv om parkeringsbestemmelsene ved Sykehuset Østfold ikke ligger inn under Østfold fylkeskommunes beslutningsmyndighet ønsker fylkestinget likevel å knytte noen betraktninger til saken når den nå kommer til behandling som følge av innbyggernes engasjement. Fylkeskommunen har et langsiktig mål om nullvekst i personbiltrafikken i Nedre Glomma og innføring av parkeringsavgift ved sykehuset har vært i tråd med denne målsetningen. Fylkestinget vil likevel anerkjenne at det til sykehuset finnes ulike grupper reisende med svært ulike behov og utfordringer. Når pårørende og besøkende til langtidssyke eller døende pasienter må holde øye med parkeringstiden, er det en ekstrabelastning som verken bidrar til en god helse eller har en nevneverdig effekt på personbiltrafikken i Nedre Glomma i sum. Ved akutte situasjoner er det urimelig å pålegge pårørende og pasienter å betale parkeringsavgift. Østfold fylkeskommune vil oppfordre Helse Sør-Øst til å utarbeide parkeringsbestemmelser som ivaretar ulike gruppers behov for parkering ved Sykehuset Østfold Kalnes og vil spesifikt foreslå at det innføres en enkel, ubyråkratisk ordning som sikrer at pårørende til langtidssyke og døende pasienter skal slippe å streve med parkeringsavgiften ved besøk til sykehuset.

Flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne, støttet forslaget.

Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot, og foreslo at blant annet at Helse Sør-Øst kunne vurdere gratis parkering også ved sykehuset Østfold i Moss.

Saken sluttbehandles i fylkestinget 15. februar. 

Ja til å avvike vegnormal i Askim, men ønsker enda sikrere kryssing

Statens vegvesen planlegger tiltak for å legge til rette for sykkel i Henstad allé i Askim. Strekningen er en skolevei og har i dag brede fortau, men ikke eget tilbud til syklister. For å få på plass et tosidig tilbud for syklistene søkes det om fravik fra vegnormalene for bredde på fortau og kjørefelt, det vil si smalere bredde.

Fylkesrådmannen mener at de foreslåtte fravikene fra vegnormalene gir en riktig prioritering for syklistene og bidrar til å oppfylle målsettingen om økt sykkelbruk.

Samferdselskomiteen var enig med fylkesrådmannen, men ønsker også en sak hvor det ses på sikrere mulighet for kryssing for syklister fra Henstad alle til Askim sentrum via krysset ved FV 115.

- Dette er en god sak, men det er fint om vi kan se på muligheten for å få enda mer sammenhengende gang- og sykkelvei, sa Miljøpartiet De Grønnes Erik Skauen under behandlingen av saken. 

Saken sluttbehandles i fylkestinget 15. februar. 

Fordeler midler som skal få flere til å ta bussen

"Østfold tar bussen" er navnet på prosjektet som har som mål at langt flere i fylket bruker bussen. I dette prosjektet skal det gjennomføres flere konkrete stimulerings- og markedsføringstiltak for å nå målet.  Det har vært flere runder på dette, og spesielt spørsmålet hvorvidt innføring av gratisbuss vil være treffsikkert, har skapt debatt blant politikerne.  

Komiteleder Olav Moe fra Kristelig Folkeparti hadde i forkant av sluttbehandlingen 6. februar følgende forslag til vedtak.

1. Trafikantinformasjon og designprogrammet som er utarbeidet i regi av Bypakke Nedre Glomma legges til grunn for videre arbeid med skilting og merking av terminaler og holdeplasser i Østfold. Det settes av inntil 2 mill kr til oppfølging av programmet i Sarpsborg og Fredrikstad i 2018.  

2. Fylkesrådmannen bes sette ned en arbeidsgruppe for å konkretisere og gjennomføre markedsaktiviteter i 2018-19 innenfor en økonomisk ramme på kr 1,5 mill kr. Kommunene og Statens vegvesen inviteres til å delta.

3. Inntil halvparten av disponible midler fra «Østfold tar bussen» benyttes til innfasing i Nedre Glomma. Resten disponeres til innfasingen i resten av fylket.

4. Gratis buss benyttes som et ekstraordinært tiltak i en oppstartsfase. Dette skal rettes mot brukergrupper hvor det er sannsynlig at målet om redusert bilkjøring kan oppnås. For Nedre Glomma og Mosseregionen forutsettes kostnadene til dette finansiert av virkemidler innenfor rammen av samarbeidsavtalene.

Dette fikk flertallets støtte, og i denne saken besto flertallet, foruten KrF, av Høyre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne. 

- Her har komiteleder kommet opp med et godt forslag til vedtak, sa blant andre både Høyres Tor Prøitz og Fremskrittspartiets Håvard Jensen

Arbeiderpartiets Ole Hagen foreslo at punktet som omhandlet gratis buss skulle være mer konkret på at det tilbudet faktisk skal gis i 14 dager i forbindelse med oppstart av nye rutetilbud høsten 2018. Forslaget fikk bare Aps stemmer og falt.