Notiser: Båtinnkjøp, teater og idrettshaller

Dette er noe av det viktigste som skjedde i fylkesutvalget 6. juni.

Klikk for stort bildeTENNIS: I Mysen planlegges det innendørshall for blant annet tennis. FOTO: Istock

 

Møtet fant sted på fylkeshuset i Sarpsborg. 

Avvikler eierskap i Haldenvassdragets kanalselskap

Østfold fylkeskommune trekker seg ut av eierskapet av Haldenvassdragets kanalselskap. Det er innstillingen fra fylkesutvalget. 

I forbindelse med regionreformen får fylkeskommunen delegert en rekke nasjonale oppgaver. Dette medfører at fylkeskommunen ved tildeling av tilskudd selv risikerer å stå som søker, hvilket vil innebære en uheldig rolleblanding, heter det i sakspapirene.

Aksjene fordeles på eierkommunene i Haldenvassdraget.

Østfold fylkeskommune gir økonomisk driftstøtte til kanalselskapet for finansiering av drift, skjøtsel og forvaltning av kulturminnet, tilsvarende det støttebeløpet som kommunene i Østfold gir. Det utarbeides en avtale med kommunene som forelegges fylkesutvalget til orientering.

Høyres Simen Nord foreslo at fylkeskommunen opprettholder sine økonomiske bidrag frem til Viken er etablert. I forslaget ble det forutsatt at Viken i forkant av budsjettarbeidet for 2021 har avklart hvordan Haldenkanalen skal ivaretas i Viken i samarbeid med Aremark, Marker Aurskog Høland og Halden. Det forslaget falt. 

Saken sluttbehandles i fylkestinget 20. juni. 

250.000 kroner til Håpets katedral

Håpets katedral er et lokalt initiativ til en nasjonal dugnad for å reise et symbolbygg av innsamlet plast fra havet. Den norske kirke ved Borg bispedømmeråd arbeider med et samarbeidsprosjekt knyttet til menneskenes forhold og naturen.

Østfold fylkeskommune har tidligere støttet forprosjektet og oppstarten av Håpets katedral. I 2019 støtter fylkeskommune prosjektet med 250.000 kroner.

- Håpets katedral viser en innovativ måte å engasjere befolkningen i en stor miljøutfordring. Den store interessen prosjektet har fått fra mange ulike lag i befolkningen viser at prosjektet har truffet et engasjement hos mange mennesker. Håpets katedral gir ulike personer mulighet til å bidra med noe konkret utfra den kompetansen den enkelte har. Samtidig når prosjektet ut med miljøkunnskap til mennesker som vanligvis ikke er opptatt av vannmiljø, heter det i fylkesrådmannens vurdering, som flertallet i fylkesutvalget stiller seg bak.

Vedtaket i fylkesutvalget ble fattet mot Fremskrittspartiets og Høyres stemmer. Frps Håvard Jensen foreslo isteden å avslå søknaden, og heller gi noen av fylkesutvalgets midler til Kystlotteriet.

- Dette er symbolpolitikk, mente han om tilskuddet til Håpets katedral, uten at han fikk flertallets gehør.

Støtter anbefaling om Kjøkøysund bru

Fylkesutvalget støtter anbefalingen fra Statens vegvesen og konsulentene om å velge østlig trasé når det etter hvert skal bygges ny bru over Kjøkøysundet på fv108 til Hvaler.

Dette er også i tråd med innstillingen samferdselskomiteen fattet tidligere denne uken.

- Dette er den eneste fastlandsforbindelsen til Hvaler-samfunnet, så dette er en gladsak, sa Kristelig Folkepartis Olav Moe i fylkesutvalgets møte.

Saken går videre til fylkestinget 20. juni.

Tommel opp til idrettsanlegg i Mysen…

Mysen Tennisklubb (MTK) planlegger og prosjekterer en ny racket- og flerbrukshall, med antatt byggestart våren 2019. Hallen vil bli lokalisert i den nyregulerte idretts- og aktivitetsparken i Mysen. Hallen vil tilpasses flerbruk med tennis, squash, bordtennis og bowls som basisaktiviteter. I tillegg åpner hallen for andre idretter som turn, kampsport og konsertaktiviteter.

Realisering av dette prosjektet vil gi nye fasiliteter for hele indre Østfold og medvirke til at Østfold får nye idrettsanlegg. Dette er den eneste spesialhallen for tennis i den delen av Østfold og vil trolig bli benyttet av aktive fra flere kommuner i indre Østfold.

Østfold fylkeskommune støtter satsingen med 1 million kroner.

Vedtaket i fylkesutvalget 6. juni var enstemmig.

… og i Båstad

Kulturdepartementet har godkjent Båstad idrettsanlegg skøytehallprosjekt, med et interkommunalt samarbeid mellom Trøgstad kommune og Eidsberg kommune, som interkommunalt anlegg. Nærmeste tilsvarende anlegg er Vikingskipet i Hamar, og skøytehallen i Båstad vil bli det femte av sitt slag i Norge. Et overbygg vil bety mindre vedlikehold av isen, knyttet til islegging og rydding av snø, noe som vil frigjøre dugnadsressurser til aktivitet på anlegget.

Prosjektet har en total kostnadsramme på drøyt 21 millioner kroner, og er i hovedsak finansiert opp gjennom ordinære og interkommunale spillemidler, dugnad, lån og tilskudd fra de samarbeidende kommunene, Trøgstad og Eidsberg.

Østfold fylkeskommune støtter prosjektet med 3 millioner kroner.

Vedtaket i fylkesutvalget var enstemmig.

Gir driftstilskudd til Østfoldhallen

I mars 2017 besluttet kretstinget at Østfold fotballkrets og Norges fotballforbund skulle avvikle Østfoldhallen fotball AS og at det ikke inngås ny leieavtale for fotballhallen med eierne, Storebrand Pensjonsfond. I etterkant av avviklingen av Østfoldhallen fotball AS har det pågått flere prosesser på kommunalt nivå i Fredrikstad, for å finne løsninger for å opprettholde Østfoldhallen som idrettsarena.

Nå nærmer det seg en løsning, og Fredrikstad kommune har søkt Østfold fylkeskommune om 1 million kroner årlig i driftstilskudd gjennom 15 år. Fylkesrådmann innstilte i utgangspunktet på å avslå søknaden, men flertallet i fylkesutvalget sier ja til Fredrikstad kommunes forespørsel.

- I en situasjon der vi stimulerer til nye interkommunale anlegg ville det fortone seg underlig om vi aksepterte en nedleggelse av en av de svært få anleggene som dekker fylket. Det er derfor all grunn til å rose Fredrikstad kommune for deres aktive tilnærming til saken, skriver fylkesordfører Ole Haabeth i saken.

Det er satt av 30 millioner kroner til anleggsløftet i Østfold. Årets tilskudd til Østfoldhallen dekkes over anleggsløftet

Høyres Simen Nord var kritisk til å gi driftstilskudd over så mange år. 

- Det å forplikte seg i 15 år framover, så kort tid før vi går inn i en helt ny fylkeskommune, går langt utover det jeg mener vi kan tillate oss, sa han.

Johan Edvard Grimstad fra Senterpartiet var blant dem som var uenig i Høyres tilnærming. Han mente det var viktig å fortsatt kunne ha fotball i Østfoldhallen. 

- Jeg skjønner ikke at dette kan gjøres til noe negativt. Dette er gledelig, sa han. 

På fond avsatt til anleggsløft bevilges og reserveres det videre tilskudd til følgende tiltak:

  • 13 millioner kroner til arbeidet med den regionale svømmehallen med 50 meters basseng i Halden.
  • 1 million kroner til arbeidet med tennishall i Sarpsborg.
  • 4 millioner kroner til arbeidet med turnhall og/eller kampsporthall i Moss.
  • 4 millioner kroner til et større idrettsanlegg med regionale funksjoner i Indre Østfold.

Forslaget kom fra Arbeiderpartiets Siv Henriette Jacobsen, og flertallet i fylkesutvalget stilte seg bak dette, mot Høyres, Fremskrittspartiets og Venstres stemmer.

Viktig milepæl for Østfoldteatret

Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune går sammen om å etablere Østfoldteatret. Regionteatret er på plass fra 1. januar 2020.

Klikk for stort bildeDe siste årene har det som kjent vært mye debatt rundt organiseringen av Østfolds scenekunsttilbud.

I fjor sa så politikerne ja til et selvstendig regionteater. Det innebærer blant annet at den utøvende teaterdelen av Østfold kulturutvikling skilles ut overføres til Østfoldteatret. 

Nå faller altså nok en brikke i dette arbeidet på plass. Fylkespolitikerne gir fylkesordføreren fullmakt til å skrive under på avtalen som blant annet innebærer at Fredrikstad kommune blir vertskommune for Østfoldteatret.

Et enstemmig fylkesutvalg sier ja til dette. Saken sluttbehandles 20. juni i fylkestinget. 

 

Støtter båtinnkjøp til Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten er den eneste offentlige operative enheten i skjærgården med ansvar for drift av friluftsområder og skjøtsel av natur.

Nå innvilger fylkeskommunen en søknad fra Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad om støtte til innkjøp av ny båt. Østfold fylkeskommune gir 1 million kroner til dette formålet.

- Skjærgårdstjenesten gjør en uvurderlig jobb for å ivareta våre viktige kystområder. Med det økende fokuset på forsøpling og plast i havet blir rollen ytterligere understreket, heter det blant annet i fylkesordfører innstillingsforslag.

Beløpet belastes kontoen for Naturrestaurering og tilrettelegging. Fylkeskommunen har tidligere støttet innkjøp av nye båter til de to andre driftsområdene i fylket, i henholdsvis Moss og på Hvaler.

Innstillingen i fylkesutvalget var enstemmig, og går nå videre til fylkestinget 20. juni.

Klikk for stort bilde