Må vike for Viken

Arbeidet med å bygge Viken fylkeskommune tar mye tid og ressurser. Det betyr at noen andre oppgaver må trappes ned. 

fylkesutvalget-rett - Klikk for stort bilde

Det er fylkesrådmann Anne Skaus klare budskap til politikerne. 

Akershus, Buskerud og Østfold er i full gang med å bygge nye Viken fylkeskommune. Oppgaven er omfattende, og krever mye ressurser. Det betyr at Østfold fylkeskommune må stramme inn på prioriteringene av øvrige oppgaver.

I en foreløpig oversikt la fylkesrådmannen 8.februar fram et forslag for politikerne i fylkesutvalget til hvilke oppgaver som bør videreføres, hvilke som bør reduseres, og hvilke oppgaver som kan avsluttes eller utsettes.  

Fylkesrådmannnen understreker at den løpende driften og utviklingen av tjenesteproduksjon skal gå så normalt som mulig.

En rekke påbegynte satsinger - blant annet Bypakke Nedre Glomma, Næringsriket Østfold, Østfoldhelsa og RØRE 6-19 - skal også gå parallelt med Viken-arbeidet. 

Færre høringssvar og arrangementer

Forslaget til prioriteringsliste handlet først og fremst om større prosjekter og politiske satsinger. 

Dette er noen av forslagene:

 • Deltagelsen på arrangementer reduseres og aktivitetsnivået på konferanser tas ned. Det betyr for eksempel mindre deltagelse på internasjonale konferanser og seminarer, og redusert lengde på Østfoldkonferansen fra to dager til en dag i 2019.
 • Utforme færre høringssvar. 
 • Arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi for Østfold fylkeskommune legges bort, ettersom tilsvarende arbeid for Viken er i gang.
 • Arbeidet med klimaregnskap for å redusere CO2 og klimabudsjett utsettes, og videre arbeid løftes inn i Viken-regi. Nedprioriteringen vil også berøre vennskapssamarbeidet med Västra Götaland og Nord-Jylland, da klimaregnskap er et felles samarbeidsprosjekt. 
 • Flere oppgaver knyttet til personal- og organisasjonsstaben legges bort, blant annet evaluering av lønnspolitikk som skulle vært gjort i 2018, samt nedtone utviklingen av nytt lederprogram for alle ledere i Østfold fylkeskommune.  

Oversikten som fylkesutvalget tok stilling til er foreløpig, og fylkesrådmannen ønsker løpende dialog med politikerne om prioriteringene. 

Politikerne vil ha med klimaarbeidet videre

Høyres Simen Nord roste fylkesrådmannen for initiativet, og mente mange av vurderingene var gode. Men han var kritisk til forslaget om å trappe ned på arbeidet med klimaregnskapet og klimabudsjett. 

- Det arbeidet må gå videre. Østfolds arbeid på området klima- og miljø er vel anerkjent, og får vi en god modell for et klimaregnskap vil det være en fordel å kunne ha med seg inn i Viken, sa han. 

Også posisjonspolitikerne er klar på at arbeidet innen klima og miljø, ikke er blant oppgavene som skal nedprioriteres. 

- Dette handler også om hvilke områder eller fyrtårn, vi skal være kjent for  være gode på. Klima og miljø-arbeidet er et av områdene vi kan ta hevd på i Viken, sa Arbeiderpartiets Siv Henriette Jacobsen. 

Hun var også en av flere av fylkesutvalgets medlemmer som medgikk at det å skulle prioritere ned ikke var en øvelse politikere var spesielt begeistret for.

Kristelig Folkepartis Olav Moe var også villig til å bruke noe ekstra ressurser dersom fylkesrådmannen mente det var nødvendig.   

- Vi har nettopp sett at vi styrer mot et positivt regnskapsskapsresultat for 2017. Og jeg opplever at fylkesrådmannen er nøktern. Jeg vil derfor signalisere at dersom fylkesrådmannen mener det trengs ekstra ressurser på noen områder, så vil jeg være positiv til dette, sa han. 

Dette er vedtaket

Arbeiderpartiets Andreas Lervik fremmet så følgende forslag til vedtak, som et enstemmig fylkesutvalg stilte seg bak : 

Fylkesutvalget slutter seg til fylkesrådmannens anbefaling om et noe redusert ambisjonsnivå på oppgaver og tiltak i 2018 og 2019. Østfoldsatsingene nevnt i saken, samt vårt arbeid innen klima- og miljøarbeid, har fortsatt prioritet. Østfold fylkeskommunes erfaringer må brukes i utviklingen av blant annet klimaplan, klimabudsjett og klimaregnskap, med tanke på en implementering av disse i Viken fylkeskommune.

Videre legges følgende føringer til grunn:

 • Oppgaver som kan ha, eller har sin naturlige avslutning i 2018, (f.eks. Kulturarvåret) gjennomføres.
 • Partnerskapsoppgaver videreføres som i dag (f.eks. Østfoldhelsa).
 • Forslag om oppstart av nye oppgaver avstemmes med fylkesordfører før de iverksettes (f.eks. å arrangere nye konferanser).
 • Oppgaver som kan forberedes på vegne av Viken fylkeskommune, gjennomføres uten å implementeres i Østfold fylkeskommune (f.eks. Klimaregnskap og Klimabudsjett).
 • Oppgaver/anbudsprosesser som kan forlenges og løses av Viken fylkeskommune (f.eks. anbud kollektivtrafikk), prolongeres innenfor de mulighetene avtalene gir.
 • Øvrige oppgaver som er beskrevet i vedlegget «Politisk sak – Status og prioritering av oppgaver» og som foreslås redusert, avstemmes med fylkesordfører (eller politisk leder innenfor eget ansvarsområde) før en eventuell nedprioritering.

Fylkesrådmannen har løpende dialog med fylkesutvalget om prioriteringer i forhold til ressursbruk.