Ledende innen miljødokumentasjon

Østfoldforskning har satt pluggen inn for NorEnviro, et nasjonalt senter for miljødokumentasjon. Fredag var det høytidelig markering på Værste.

Klikk for stort bildeOle Haabeth, Ole Jørgen Hansen og Jon Ivar Nygård markerer åpningen av NOrEnviro

Det ble fylkesordfører Ole Haabeth og Fredrikstad-ordfører Jon Ivar Nygård som foretok den symbolske sammenkoblingen, godt assistert av seniorforsker Ole Jørgen Hanssen ved Østfoldforskning. Både Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune er tungt inne i etableringen av senteret på Kråkerøy. Det ble samtidig markert at Østfoldforskning har fått med seg et stort antall forskningsmiljøer i en søknad på 30 millioner kroner om infrastrukturmidler til Forskningsrådet, som blir avgjort rett før eller rett over sommeren.

– Vi har godt håp om at søknaden går gjennom denne gangen. Bærekraft og innovasjon er satsingsområder for Forskningsrådet, vi har gjort søknaden bedre og fått med større miljøer. Nå skaper vi et slags «nasjonalbibliotek» hvor brukerne kan finne data om livsløpssyklus og miljøpåvirkning. Men det er rift om pengene fra Forskningsrådet, det ligger inne søknader til ti ganger rammen, så konkurransen er hard, sier Ole Jørgen Hanssen.

Mange er med

«Hele forsknings-Norge» går sammen med Østfoldforskning i å utvikle NorEnviro som en nasjonal ressurs for lagring og deling av miljø- og ressursdata om norske produkter, prosesser og materialer, i samarbeid med verdens ledende databaseleverandører på området. Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune har bevilget til sammen 7,2 millioner over 5 år til utvikling og etablering av NorEnviro, og det er søkt om 30 mill fra Norges forskningsråd som støtte til utviklingen av infrastrukturen for å lagre og dele data.

I NorEnviro-infrastrukturen vil man finne

  • Miljødata om produkter som produseres i Norge, fra tre, plast, aluminium, stål, mm
  • Miljødata om energi som produseres og brukes i Norge, som elektrisitet fra vannkraft, vindkraft, gasskraft mm, diesel, bensin og biogass, solkraft osv
  • Miljødata for bygningsmaterialer som betong, stål, tre mm, og for bygningselementer som inngår i hele bygg
  • Miljødata for avfallsbehandling, enten det er forbrenning med energiutnyttelse, kompostering, biogassproduksjon osv.

Disse deltar som partnere i søknaden:

Ved siden av Østfoldforskning og NMBU har SINTEF, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Institutt for energiteknikk (IFE), Norsk treteknisk institutt, Norsk institutt for luftforskning, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og undervisning (NIFU) og Asplan VIAK gått med som hovedpartnere.

  • 14 nasjonale bransjeorganisasjoner innenfor byggenæringen, energi- og avfallssektoren, mat og landbruk, skogbruk, emballasje, Tekna, mfl har gått inn som samarbeidspartnere.
  • 5 statlige etater - Innovasjon Norge, Enova, DIFI, Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen Vegdirektoratet er også viktige  samarbeidspartnere.
  • I tillegg har fire ledende nordiske forskningsmiljøer innenfor området gått inn som partnere for å bidra til internasjonal kvalitet på arbeidet som skal gjøres.

I løpet av de fem årene prosjektet skal pågå skal det utvikles en stor database med data fra mange forskningsmiljøer i Norge, og som vil være tilgjengelig via NorEnviro senter når prosjektet er avsluttet. Ansvaret for kvalitet og eierskap til dataene vil ligge hos det enkelte forskningsmiljø, men NorEnviro vil inneholde informasjon om hva slags data som er tilgjengelig og kvalitet/relevans av disse. I tillegg vil det inneholde nasjonale gjennomsnittsdata for produkter og prosesser.

Hjelp til gode valg

- En av hovedgrunnene til at Østfold fylkeskommune støtter så tungt opp om Østfoldforsknings virksomhet, er at det er et tjenlig redskap for videre utvikling både av Østfoldforskning og betydningen instituttet har i regionen. Sagt på en annen måte: Å utvikle seg i en retning der man tar kloke valg i alt man gjør, er en god idé. Her er NorEniviro sentral, sier Ole Haabeth.