Går for nybygg

Opplæringskomiteen var enstemmige i sin anbefaling om et nybygg på Kalnes for den fylkeskommunale skolen, avdeling Nabbetorp. Endelig vedtak gjøres av fylkestinget 20. juni 2018.

Skolebygg på Nabbetorp - Klikk for stort bilde

Østfold fylkeskommunale skole, avdeling Nabbetorp gir opplæring til elever fra barneverninstitusjoner i Østfold. Skoleavdelingen har i flere år holdt til i leide lokaler på Nabbetorp i Fredrikstad. Lokalene er gamle og tilfredsstiller ikke lenger kravene til undervisning og drift. Det er derfor utredet ulike løsninger for å sikre at elever og lærere får tilgang til undervisningslokaler som tilfredsstiller dagens tekniske og pedagogiske krav.

Saken har allerede vært på en runde i de politiske organene. Administrasjonen fikk da i oppdrag å gjøre en ny vurdering av to ulike alternativer for lokalisering:

  • Videreføring av dagens lokalisering med nødvendige bygningsmessige tilpasninger
  • Realisering av nybygg på Kalnes

Etter en ny vurdering av både skolefaglige, eiendomsmessige og økonomiske forhold anbefaler fylkesrådmannen nybygg på Kalnes.
-"Kalnes-alternativet vil gi vesentlig mer funksjonelle og arealeffektive lokaler enn det Østfold fylkeskommunale skole, avdeling Nabbetorp disponerer i dag, og lavere driftsutgifter både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Slik fylkesrådmannen ser det er imidlertid det viktigste at et nybygg rent skolefaglig vil gi bedre forutsetninger for å kunne lykkes med skolens pedagogiske oppdrag ved 100% tilrettelagte arealer utformet for å ivareta avdelingens behov.", skriver fylkesrådmannen i sin vurdering.

Kostnadene for prosjektet ligger på ca kr 30 millioner, basert på prisnivået pr 2016.

Opplæringskomiteen valgte på sitt møte 5. juni å støtte fylkesordførerens forslag til innstilling:

  1. Arbeidet med realisering av nybygg for Østfold fylkeskommunale skole på Kalnes videreføres i tråd med fylkestingets vedtak i PS 21/2017.
  2. Det fremmes sak for fylkestinget om endelig bevilgning når regulering er avklart og forprosjekt er utarbeidet.
  3. Leieforholdet på dagens avdeling Nabbetorp avvikles når nybygget er klar til bruk. Det er viktig at vi får gode og egnede lokaler, som ivaretar skolens behov.

Endelig vedtak gjøres i fylkestinget 20. juni.