Fylkespolitikerne mener energi-inntekter er viktige for å gjennomføre skoleinvesteringer

Fylkespolitikerne frykter planlagte skoleinvesteringer i Østfold må revurderes, dersom fylkeskommunens aksjer i Østfold Energi fordeles til kommunene.

Klikk for stort bildeREDD FOR KONSEKVENSER: Fylkesordfører Ole Haabeth mener inntektene fra Østfold Energi er viktig for planlagte skoleinvesteringer. ALLE FOTO: Hallvard Mørk Tvete

- Fylkestinget i Østfold har sagt at skoleinvesteringene er det aller viktigste for Østfold-samfunnet å få gjennomført når vi går inn i Viken. Vi skal ha nye skolebygg i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Askim, Mysen og Østfold fylkeskommunale skole. Dette er krevende for de årlige budsjettene, og dersom vi mister store energi-inntekter, risikerer vi at skoleinvesteringene må revurderes, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

I et ekstraordinært møte 30. januar drøftet fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune mulige konsekvenser av et tap av inntekter fra Østfold Energi.

Klikk for stort bilde

På fylkesutvalgets agenda sto ingen ordinær sak, men et notat til drøfting.

Har fått ordførerkrav

Bakgrunnen for møtet var blant annet et krav fra ordførerne i de 13 eierkommunene om at Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi blir fordelt på kommunene i Østfold ut fra kommunenes folketall.

I dag eier Østfold fylkeskommune 50 prosent av Østfold Energi. 13 kommuner eier den andre halvparten.

De 13 ordførerne viser blant annet til at Buskerud fylkeskommune overfører sine energiaksjer til kommunene som følge av en avtale fylkeskommunen inngikk med kommunene i Buskerud i 2005.

Østfold burde dermed kunne gjøre det samme, mener ordførerne.

Fylkespolitikerne i Østfold fylkeskommune mener det kan få svært alvorlige konsekvenser for investeringer i nye skolebygg.

Alle tre fylkeskommunene bidrar

For til tross for Buskeruds avtale fra 2005, vil det vil fortsatt være slik at de tre fylkeskommunene bidrar med midler tilsvarende dagens utbytte inn i Viken.

For å fortsatt kunne bidra med energimidler i den nye fylkeskommunen, har nemlig Buskerud fylkeskommunes vedtatt i sin økonomiplan for 2019-2022, å ta ut et ekstraordinært utbytte av energiselskapet før aksjene overføres.

Denne disposisjonen vil sammen med avkastning på et ansvarlig lån i energiselskapet, medføre at Buskeruds økonomiske bidrag fra energieierskapet ved overgang til Viken, tilsvare samme nivå som i dag. Det vil si rundt 50 millioner kroner per år.

Alle tre fylkeskommunene vil på denne måten rent økonomisk hente ut frie midler fra sitt eierskap i energiverkene tilsvarende dagens utbytte, når de samles til Viken fylkeskommune fra 2020. Dette tilsvarer anslagsvis 200-250 millioner kroner fordelt på inntil 150 fra Akershus, 50 millioner fra Buskerud og 40 millioner kroner fra Østfold.

Dersom Østfold-ordførernes krav skulle oppfylles, så ville Østfold være den eneste av de tre fylkeskommunene som ikke bidrar inn den nye Viken fylkeskommune.

Videre viser fylkesordføreren til at fellesnemnda for Viken har vedtak på at det skal «vises tilbakeholdent med innføring av nye tiltak som har økonomiske konsekvenser utover 1 år. Regionreformen skal ikke føre til oppbremsing av planlagte investeringer». De tre fylkestingene har stilt seg bak dette. 

Dersom fylkestinget i Østfold følger ordførernes krav vil det utvilsomt, få varige økonomiske konsekvenser for Viken fylkeskommune og det vil derfor bryte med de vedtatte prinsippene, påpekes det i notatet fra Viken-prosjektleder Harald Horne.

Vil ikke sette skoleinvesteringer i spill


Skulle Østfolds bidrag forsvinne, er det også en reell mulighet for at det utløser en «domino-effekt», hvor også de andre fylkeskommunenes energi-bidrag forsvinner. Det kan få betydelige negative økonomiske konsekvenser for hele Viken. Og rekke planlagte investeringer kan bli satt i spill, deriblant altså nye skoler i Østfold.

Denne situasjonen vil fylkespolitikerne på begge sider av bordet unngå.

- Når alle fylkeskommunene nå bidrar med energimidler, og Østfold faktisk bidrar med minst, vil det ikke være spesielt lurt å spenne bein på oss selv og egne planlagte investeringer, sa Arbeiderpartiets Siv Henriette Jacobsen i fylkesutvalgets debatt 30. januar.

Høyres Monica Gåsvatn og Simen Nord var begge inne på det samme.

Klikk for stort bildeENIGE: Simen Nord og Monica Gåsvatn fra Høyre i fylkesutvalget 30. januar.

- Buskerud har svart på utfordringene på en god måte. Da må også vi følge opp, og ikke gjøre disposisjoner som forrykker balansen. Gjør vi som kommunene vil, forsvinner hele pakken. Når nye skoler er i vektskålen så bør man tenke seg om før man setter det i spill, minnet Nord om.

Inviterer ordførerne til møte neste uke

Ettersom det altså ikke var en ordinær sak på agendaen, ble det heller ikke fattet noe formelt vedtak. Fylkesutvalget ber nå rådmannen om en juridisk vurdering vedrørende endringer i eierskap for energiselskapene i fylkeskommunene.

I tillegg er det viktig for fylkespolitikerne å ha god dialog med Østfold-ordførerne i den krevende saken. Et møte mellom partene er planlagt neste uke. 

Videre kommer en egen sak om den planlagte skoleutbyggingen i Halden til fylkesutvalget 13. februar. Her er prosessen kommet så langt at en privat aktør står klar til å begynne med rivningsarbeid.

Se videointervju med fylkesordfører Ole Haabeth under: