Fullroser Råde IL som vil komme dette til livs - fylkespolitikerne tar grep for at flere følger etter

Gummigranulat i kunstgressbaner forurenser mye. Råde IL blir av de første i Norge som tar i bruk mer miljøvennlige løsninger. Allerede fra neste år må Østfold-klubber som ønsker spillemidler til kunstgressbaner følge etter.

UTFORDRING: Slik har det sett ut ved kunstgressbaner i Østfold denne vinteren. - Klikk for stort bilde

Det vedtok fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune 7. juni.

- Dette betyr rett og slett at man nå må finne alternative kunstgressløsninger for å få spillemidler i Østfold. Selv om mange mener at det ikke er noe alternativer til det vi har idag, så vet vi at det er feil. Slike løsninger finnes. I Råde rulles det ut et slikt kunstgress om tre uker. Det heier vi på, sier fylkesutvalgsmedlem Andreas Lervik fra Arbeiderpartiet.  

Råde går foran

Bruk av gummigranulat produsert av bildekk på fotballbaner gir utfordringer som i første rekke dreier seg om helseeffekter, spredning av mikroplast og utlekking av miljøgifter til nærliggende vann, sediment og jord. Denne bruken er svært utbredt over hele landet.

Nå er Østfold fylkeskommune, i samarbeid med Akershus, SIAT/ NTNU og seks kommuner/idrettslag (blant annet Fredrikstad kommune og Råde IL), i gang med et forsøksprosjekt for å finne fram til alternative kunstgresstyper, som bare trenger innfyll av sand, eller som klarer seg helt uten innfyll.

Allerede i sommer anlegger Råde IL en splitter ny kunstgressbane hvor gummigranulatet erstattes med sandinnfyll.

Råde IL, og Fredrikstad kommune, tar dermed på seg ledertrøya i prosessen skal gi mer miljøvennlige kunstgressbaner i Norge. 

Hensikten med å videreføre prosjektet er å teste ut bruk, drift og vedlikehold av noen utvalgte kunstgresstyper uten innfyll, men som også kan ha sand som innfyll. 

Ønsker nye kriterier for spillemidler

Satsingen innebærer også at det statlige reglementet for dagens støtteordninger (Spillemidlene) må ses på. 

— For Østfold fylkeskommune er det utfordrende å gi økonomiske støtte i form av spillemidler, til en så betydelige forurensningskilde som kunstgressbaner med gummigranulat utgjør, heter det i saksframlegget.

Det er fylkespolitikerne enig i, og 7. juni vedtok fylkesutvalget å allerede fra 2019, som hovedregel, ikke gi spillemidler til søknader hvor det legges opp til bruk av gummigranulat.

FORNØYD: Andreas Lervik. - Klikk for stort bildeFORNØYD: Andreas Lervik.

- Det betyr rett og slett at man allerede fra neste år må bruke andre og nye løsninger enn dagens innfyll, sier Lervik. 

Det var Miljøpartiet De Grønnes Erik Skauen som for en tid tilbake satte problemstillingen på den fylkespolitiske agendaen. Han er ikke medlem i fylkesutvalget, men fikk ros av Høyres Monica Gåsvatn for initiativet.  

- Dette er en veldig viktig sak, sa Gåsvatn. 

Dette ble innstillingen

Innstillingen i fylkesutvalget, som sender saken videre til sluttbehandling i fylkestinget 20.- 21. juni, lyder dermed slik: 

1. Fylkestinget tar statusrapporten pr juni 2018 til etterretning.

2. Østfold fylkeskommune setter seg som hovedmål å redusere bruken av granulattypene SBR (gummi) og EPDM ned til et absolutt minimum. Disse granulatene fases ut, og søknader hvor det legges opp til bruk av SBR og EPDM imøtekommes som hovedregel ikke fra og med 2019.

3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge fram en sak om hvordan endrede kriterier for tildeling av spillemidler, på nasjonalt og regionalt plan, kan bidra til en slik utfasing. Videre bør saken beskrive hvordan slike retningslinjer kan bidra til å skape mer klima - og naturvennlige idrettsanlegg også på andre måter». 

4. Østfold fylkeskommunene er positive til å delta i arbeidet med en forskningsbasert utprøving av bruk, drift og vedlikehold av alternative innfyllsfrie kunstgressbaner, i samarbeid med utvalgte fylkeskommuner, kommuner og idrettslag. Rådmannen bes fremme en sak om hvordan dette arbeidet kan organiseres og finansieres i løpet av høsten 2018.