Fjoråret gikk i pluss

Det foreløpige regnskapsresultatet for 2018 viser at Østfold fylkeskommune går i pluss.

Klikk for stort bildeREGNSKAP: Anne Skau presenterte regnskapsresultatet for 2018 13 Pål Vikesland

– Det er bra at vi har et positivt resultat og at virksomhetene har god kontroll på økonomien selv om resultatet er en del lavere enn de to siste årene , sier fylkesrådmann Anne Skau.

13. februar la hun fram det foreløpige regnskapsresultatet for 2018 for medlemmene i fylkesutvalget. 

Og konklusjonen er klar: Østfold fylkeskommune har kontroll på økonomien.

Går 58,5 millioner i pluss

Foreløpig regnskapsresultat viser at fylkeskommunen styrer mot et netto resultat i pluss på rundt 58,5 millioner kroner i 2018. I dette ligger også bruk av tidligere års overskudd på 22 millioner kroner. I tillegg gir det såkalte premieavviket for pensjon - som er forskjellen på hva som faktisk er betalt, og hva som er utgiftsført i driftsregnskapet – 25,4 millioner kroner i positivt avvik mot budsjett. 

På inntektssiden viser regnskapet at fylkeskommunen samlet har fått 33 millioner kroner mer enn budsjettert.

De ulike virksomhetene og avdelingene har god kontroll på utgiftene. Samlet for disse ser det ut til å bli et resultat som er 24,5 millioner kroner bedre enn budsjettert for 2018. Det er noe ulike resultater på de ulike tjenesteområdene. Opplæring har et merforbruk hvor største delen kommer fra økning i antallet lærlingekontrakter.

Sammen med økte satser i lærlingkontraktene gir dette et betydelig merforbruk. Flere områder viser et mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette kommer som følge av lavere aktivitet i Østfold grunnet arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune. Ledige stillinger har også vært ubesatt grunnet overgangen til Viken fylkeskommune. I sum gir dette store innsparinger. Det er samtidig merinntekter og lavere utgifter innenfor samferdsel.

Endelig resultat presenteres i juni

Fylkesrådmannen foreslår at brorparten av overskuddet plasseres på fylkeskommunens økonomiplanfond. 

Det endelige regnskapsresultatet for 2018, og endelig forlag til disponering av midlene, legges fram på fylkestingets møte i juni.