Feier for egen dør

Veitrafikken er hovedkilde til luftforurensning i ytre Østfold i vinterhalvåret. Biler virvler opp svevestøv fra strøsand, slitte bildekk og veibane. Dette fører til luftveisplager og miljøbelastning. 

Biltrafikk og luftforurensing henger sammen - Klikk for stort bildeBiltrafikk og luftforurensing henger sammen Arne Glomdal

Flere av Østfold-byene sto i vinter i fare for - eller overskred - nasjonale mål for lokal luftkvalitet og grenseverdiene i forurensningsforskriften. Nå har Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen region øst og kommunene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden inngått avtaler som skal bidra til at det settes en felles standard og felles tiltak for å begrense problemene som oppstår ved mye svevestøv som følge av biltrafikken.

Kommunene i ytre Østfold, hadde fra 2008 et samarbeidsprosjekt med Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om lokal luftovervåking i ytre Østfold. En avtale om drift av målestasjoner ble inngått i 2017 og fornyet tidligere i år.

Med utgangspunkt i avtale om målestasjoner er det blitt laget en tilleggsavtale om tiltak for å dempe svevestøvnivåene. Tilleggsavtalen ble satt i verk i 2018 og bygger på «Tiltaksutredning/handlingsplan – lokal luftkvalitet i Fredrikstad/Sarpsborg», utarbeidet av kommunene.

– At vi nå har en felles avtale og felles tiltak er gledelig, og bidrar forhåpentlig til å redusere plagene denne typen luftforurensing gir, sier Ellen Arntzen i samferdselsseksjonen i Østfold fylkeskommune.

 Avtalen omfatter:

  • Støvfjerning
  • Akuttiltak ved høye svevestøvsverdier
  • Bruk av strøsand med lavt finstoffinnhold
  • Informasjon og holdningsskapende arbeid
  • Bedre tilrettelegging for gående og syklende gjennom økt vedlikehold av fortau, gang-/sykkelveier og gangfelt

Østfold fylkeskommune leder samarbeidet og er veieier. Statens vegvesen deltar som veieier og veiforvalter. Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Halden kommuner deltar som kommunale forurensningsmyndigheter, veieiere og arealmyndigheter.

Samarbeidet er i gang og virker

  • Torsdag 1. mars: Målt høye svevestøvverdier av grovt støv. Statens vegvesen demper støvet ved å salte med magnesiumklorid langs riks- og fylkesveier i Moss og nedre Glomma.
  • Fredag 16. mars: Med bakgrunn av noe høye verdier av svevestøv de siste dagene beslutter Statens vegvesen å iverksette støvdempingstiltak. Dette gjelder bestemte veier i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss.
  • Tirsdag 27. mars: Med bakgrunn av noe høye verdier av svevestøv og tilnærmet like værprognoser for dagene fremover beslutter Statens vegvesen å iverksette støvdempingstiltak. Dette gjelder bestemte veier i Fredrikstad og Sarpsborg.