Et helhetlig rutetilbud for Nedre Glomma

Bitene begynner å falle på plass for et helhetlig rutetilbud i Nedre Glomma, men fortsatt skal politikerne si sitt før det konkluderes endelig, både i styringsorganene for Bypakke Nedre Glomma, Østfold fylkeskommune og Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.
Oversiktskart_forslag_busslinjer.png - Klikk for stort bildeOversiktskart_forslag_busslinjer.png

– Målet hele veien har vært å skape et helhetlig tilbud for regionen. Hensikten er effektivisering, altså å få mer buss for samme sum som vi bruker i dag. Det ligger ikke innsparing til grunn, men et bedre tilbud til de kollektivreisende, sier samferdselssjef Jostein Haug.

Han orienterte fylkestinget onsdag 25. oktober 2017 om hvor langt man nå er kommet i prosessen.

Bakgrunn

For å kunne nå målet om nullvekst i biltrafikken, bestilte samarbeidspartene i Bypakke Nedre Glomma en gjennomgang av dagens kollektivtilbud for å etablere et mer effektivt og kundetilpasset tilbud.

Det er viktig at kollektivtrafikk fremstår som et attraktivt valg primært for arbeids- og studiereiser, samtidig som grunnleggende servicetilbud også må ivaretas i et modernisert tilbud. Delrapport om «utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma», ble lagt frem i juni 2017.

Delrapporten inneholdt forslag til tre sekundærlinjer i Nedre Glomma i tillegg til ti stamlinjer. Administrasjonen så derfor behov for å utarbeide et helhetlig tilbud, i tillegg til å foreta enkelte justeringer til de foreslåtte stamlinjer. 

Østfold fylkeskommune har ansvar for drift av kollektivtilbudet i Østfold. Saken fremmes for at et nytt helhetlig rutetilbud i Fredrikstad og Sarpsborg skal vedtas og settes i drift før bompengeringen åpner i Fredrikstad våren/sommeren 2018. Fredrikstad og Sarpsborg kommuner blir gitt anledning til å uttale seg til det helhetlige tilbudet. Uttalelsene fra kommunene blir ettersendt, og vil følge som vedlegg til saken som skal behandles i fylkestinget 6. og 7. desember.

Arbeid med å utrede kollektivtilbudet for resten av Østfold er også i gang, og oppdraget utføres av de samme konsulentselskapene. Sluttrapport for utredning av kollektivtilbudet for resten av Østfold er forventet ferdig våren 2018.

Dette er grepene


Stamlinjer:

 • Grunnlag for forslaget til nytt rutetilbud er blant annet basert på bred kartlegging av markedsgrunnlaget, analyser av reisestrømmer, arealbruk, besøkspunkter mv. De fysiske forutsetningene for rutehierarkiet, det vil si hvorfor noen områder får stamlinje, og hvorfor noen områder får sekundærlinje eller bør betjenes med supplerende ruter, er avhengig av trafikkgrunnlag, nærhet til målpunkt og sentrum. 
 • Det er foreslått ti stamlinjer. 
 • Alle stamlinjene trafikkerer bussterminalene i de to byene. Det er en forutsetning at traseene på stamlinjene er mest mulig rettlinjet, slik at bussene kan holde en viss hastighet. Stamlinjene vil være hovedrutene i Nedre Glomma, og utgjøre stammen i kollektivtilbudet. I det foreslåtte tilbudet vil omtrent 60 % av produksjonen gå til å betjene stamlinjenettet, og 40 % til det øvrige supplerende linjenettet.
 • Totalt bor nesten 70 % av befolkningen i Fredrikstad og Sarpsborg mindre enn 500 meter i luftlinje fra det foreslåtte stamlinjenettet. I rushtiden får 78 prosent av befolkningen et bedre kollektivtilbud uansett hvilket reisemål de har. Utenfor rush er det litt under halvparten som får et bedre tilbud. Dette skyldes for det første at rushtidsreisene er prioritert i det nye tilbudet. Det nye tilbudet er målrettet mot de største reisestrømmene og viktigste målpunktene, som er arbeidsreiser og arbeidsplasser og er derfor i stor grad sentrumsrettet. 

Sekundærlinjer og regionruter/ekspressruter

 • Utover stamlinjene vil det i de mer spredtbygde bynære områdene i Nedre Glomma være sekundærlinjer. Dette er faste ruter som er foreslått etter trafikkgrunnlag og behov, både når det gjelder trase, driftsdøgn og frekvens.
 • Regionruter og ekspressruter utgjør også en del av sekundærtilbudet. Disse kan benyttes til sentrumsrettede reiser og reiser til sentrale målpunkt for trafikanter fra områder i utkanten av bybåndet.
 • Regionruter og ekspressruter fremgår av linjekartet, markert som gule linjer. Dette gjelder ekspressbussene TIMEkspressen linje 3 Sarpsborg-Moss-Oslo, og linje 6 Hvaler-Fredrikstad-Oslo med timesavganger i begge retninger. Det gjelder også regionbussene linje 100 Moss-Fredrikstad-Halden, linje 400 Moss-Sarpsborg-Halden og linje 465 Mysen-Askim-Sarpsborg. (link til ruteoversikt til ekspress og regionruter). 
 •  Gjennomgangen av region og ekspressruter inngår i fase 2 og vil først ferdigstilles våren 2018. 

Bestillingstilbudet/Flexx

 • Flexx er bestillingstrafikk med drosje eller minibuss som betjener utvalgte strekninger eller områder til fastsatte tider. Tilgjengeligheten og servicen er ofte bedre siden transporten som oftest tilbys fra dør til og dør og kunden kan få mer hjelp av sjåføren enn det som er mulig i et ordinært kollektivtilbud. Flexx stopper bare der reisende skal hentes eller leveres, derfor kan kjøretiden variere. Flexx kjøres kun hvis noen har bestilt på forhånd. Som hovedregel betaler fylkeskommunen kun for de avgangene som er bestilt og for den strekningen som er kjørt. Derfor kan Flexx ofte være et kostnadseffektivt kollektivtilbud. Flexx tilbys normalt utenfor byområdene hvor det er begrenset etterspørsel, men det er også etablert Flexx-tilbud sentralt i både Sarpsborg og Halden. Priser og rabattordninger er de samme som på bussen. Bestillingstiden er normalt 60 minutter.

Flexx består av ulike tilbud og varianter:

 • Flexx By: Et tilbud hvor man kan reise mellom møteplasser i sentrum.
 • Flexx Linje: Bestillingsruter som kjører fast rute til fast tid, men som kun kjøres hvis noen bestiller tur. Alle som bor inntil 2 km fra linjen kan bestille reise og blir hentet hjemme.
 • Åpen Flexx: Kjører fritt fra adresse til adresse blant annet innenfor Hvaler og Råde. Kunden hentes hvor og når man vil innenfor fastsatte tider.
 • Flexx Natt: Et tilbud natt til lørdag og søndag for ungdom mellom 16 og 24 år. Flexx natt har sentrum som start- og sluttsted, men kan ta med personer underveis på strekningen.

Her kan du se kartene som er laget:

Stamlinjenett_A4_20171024 - Klikk for stort bilde

 

Sekundærlinjenett_Langruter_A4_20171024 - Klikk for stort bilde

 

Flexx_A4_20171024 - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

- Dette

Skolerutenett_A4_20171024 - Klikk for stort bilde