Du kan søke midler til naturrestaurering

Du kan søke om midler fra partnerskapet for naturrestaurering. Søknadsfristen i 2019 er 15. mars.
Naturrestaurering - Klikk for stort bilde Marte Rosnes

 

Her kan du lese mer om føringer for å søke:

 • Midlene skal benyttes til å restaurere eller reetablere/gjenskape biotoper av naturtyper som er i markert tilbakegang i fylket, for eksempel bekker, dammer og små våtmarker, kystlynghei, rikmyr, kalkrike enger, rike løvskoger og tørrbakker.
   
 • Kulturminner/spor etter menneskelig aktivitet gir aktuelle biotoper en merverdi, for eksempel damanlegg, slått, lyngbrenning, beite.
   
 • Prosjekter som er innovative og har overføringsverdi skal prioriteres.
   
 • I størst mulig grad skal restaureringsbiotopene gjøres tilgjengelig for allmenheten, og midlene kan også benyttes til tilretteleggingstiltak.
   
 • Prosjekter i naturfredete områder der staten har et særlig ansvar, gis ikke støtte.
   
 • Tradisjonelle skjøtselstiltak for vilt og fisk som utsetting, foring, fugleholker m.m. holdes utenom.
   
 • Prosjektene gjennomføres etter partnerskapsprinsippet; det kan være samarbeid med fylkesmannen og/eller kommunene, men også andre aktører som næringsorganisasjoner og frivillige organisasjoner eller grunneiere.
   
 • Fylkeskommunen går inn med maksimalt 50 prosent av totalkostnadene, verdsetting av arbeidsinnsats inkludert.