Aksepterer ikke utsettelse av jernbaneutbygging

Politikerne i fylkestinget forventer at jernbaneutbyggingen i Østfold fortsetter i det tempoet som tidligere er vedtatt i gjeldende Nasjonal Transportplan.

Foto: Shutterstock - Klikk for stort bilde

Jernbanedirektoratets handlingsprogram for 2018-2029 er sendt ut på høring.

Fylkestinget behandlet i dag saken, og vedtok at dette er Østfold fylkeskommunes offsielle høringssvar:

Fylkeskommunens høringsuttalelse til Jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018-2029.

1.

Østfold fylkeskommune forventer at Jernbanedirektoratet fastsetter et handlingsprogram som legger til rette for et utbyggingstempo i tråd med fremdriften i vedtatt gjeldende NTP (2018-2029) for Østfoldbanen. Østfold fylkeskommune forventer, som et minimum, at strekningene gjennom byene følger den framdriftsplanen Stortinget la opp til. For Fredrikstad innebærer det strekningen Seut -Rolvsøy, og for Sarpsborg strekningen Borg Bryggerier – Hafslund.

2.

Østfold fylkeskommune ber om at kommunedelplan Seut – Hafslund og reguleringsplaner for jernbanetraseene mellom Haug og Hafslund, utarbeides parallelt, og så raskt som mulig, i samarbeid med Statens vegvesen og berørte kommuner.

3.

Veiprosjektene rv. 110 Simo – St. Croix i Fredrikstad og fv. 118 Ny bru over Sarpsfossen med tilhørende veiomlegginger, inngår i kommunedelplanarbeidet i felles planprosjekter mellom Bane NOR, Statens Vegvesen og kommunene. Av hensyn til byutvikling, ulemper ved delt utbygging og beregnet funksjonstid for dagens bru over Sarpsfossen og RV 19 i Moss, forventer Østfold Fylkeskommune at disse prosjektene planlegges og bygges ut samtidig, slik pågående planarbeid legger opp til.

4.

Østfold fylkeskommune, og berørte kommuner, ønsker å gå i dialog med Bane NOR om planlegging og utbygging på Østfoldbanen. To tog i timen i grunnrute til Fredrikstad og Sarpsborg er viktig. Samtidig er det helt avgjørende for Nedre Glomma at jernbanen bygges ut gjennom byene for å fremme byutvikling og bygge opp under passasjergrunnlaget.

Tilsvarende for østre linje, der det på kort sikt forventes flere innsatstog i rushtid (*) og på sikt to tog i timen i grunnrute. Dette er avgjørende for videre vekst i og et sentralt element i kommuneplan nye Indre Østfold kommune.

Bane NOR må vurdere hvordan disse hensynene kan ivaretas. Østfold fylkeskommune ber om at Jernbanedirektoratet legger til rette for slike prosesser.

5.

For at Nedre Glomma skal kunne legge til rette for at veksten i persontrafikk tas med kollektivtransport, sykling og gange, må staten bidra med InterCity-utbygging, herunder nye stasjoner. Dette må inngå i en byvekstavtale i Nedre Glomma. Østfold Fylkeskommune ber også om at dagens stasjonsstruktur/stasjoner på Østfoldbanen opprettholdes. Alle stasjoner er avgjørende for by og tettstedsutvikling, og for at kommunene og Østfold fylke skal være med så Norge oppfyller målene i Parisavtalen. Østfold fylkeskommune ber om en snarlig avklaring på status for bestilling av dobbeldekkere.

6.

Østfold fylkeskommune ber om at arbeidet med å fase inn togmateriell med større passasjerkapasitet på Vestre linje intensiveres, og at slikt materiell settes i drift så raskt som mulig.

7.

Østfold fylkeskommune ber om at arbeidet med felles billett- og takstsystem videreføres, for å sikre en enda bedre integrering mellom buss og tog i Østfold – og mot Akershus og Oslo.

8.

Østfold fylkeskommune forutsetter at planleggingen på strekningen Seut-Klavestad går som vedtatt og at båndlagt areal blir frigitt så snart det er mulig. 

9.

Østfold fylkeskommune ber om at plasseringen av en jernbaneterminal for gods i søndre Østfold avklares så raskt som mulig, for å bøte på usikkerheten om hvor fremtidig traseføring mellom Sarpsborg og Halden vil komme. En slik avklaring er viktig for byutviklingen i Halden kommune. Det samme gjelder arbeidet med godsterminal i Vestby, inklusive jernbane til havnene.

10.

Østfold fylkeskommune forventer også at Jernbanedirektoratet sikrer Østre linjes påkobling sør for Ski stasjon i drift fra 2025, iht til handlingsplanen. Dette er avgjørende for flere tog på begge Østfoldbanene.

11.

Likeså at det i planverket tilrettelegges for mer miljøvennlig godstransport, med sidespor til fylkets havner og oppgradering og lange krysningsspor på østre linje iht til tidligere planer. Det muliggjør igjen godstog på østre linje, som den korteste strekningen fra Oslo til kontinentet og som en nødvendig reserve-/avlastningsstrekning for østre linje. Dessuten gir det muligheten for at persontog kan krysse utenfor stasjonene på østre linje og slikt sett redusere kjøretiden betraktelig.

12.

Østfold fylkeskommune ber Jernbanedirektoratet opprettholde dialogen med skognæringen, for å klarlegge behovet for en jernbaneterminal for tømmer i Indre Østfold. Skognæringen er viktig for Norges verdiskaping, og må sikres gode rammevilkår. Behovet for jernbanetilknytning til havner i Østfold må også vurderes.

13.

Østfold fylkeskommune ber om at arbeidet med planlegging av hensettingsspor langs både Vestre og Østre linje, avklares så raskt som mulig for å sikre tidlige planavklaringer og muligheter for flere tog.

14.

Det gjøres ikke endringer i stoppmønstret som forringer tilbudet for pendlere på Østfoldbanen.

15.

Østfold fylkeskommune ber om at traséen fastlegges frem til Kornsjø. Nåværende usikkerhet i trasévalg hindrer kommunens utvikling av tettstedene langs traséen.

16.

Råde stasjon er spesielt viktig for innbyggere i regionen som ikke har enkel tilgang til stasjonene i byene.

Det sendes en særskilt henvendelse til NSB og Jernbanedirektoratet om følgende:
Østfoldbanen Østre linje gjenåpnes for persontrafikk fra Sarpsborg til Mysen.