Vannforvaltning

Klikk for stort bilde

EUs rammedirektiv for vann legger rammene for vannforvaltningen i Norge, og arbeidet med vannforvaltning er nedfelt i den nasjonale vannforskriften. Hovedformålet med vannforskriften er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Målet er godt vannmiljø i alle vannforekomster i Norge innen 2021.

Østfold fylkeskommune har to roller i vannforvaltningsarbeidet: I tillegg til fylkeskommunens ordinære oppgaver, er fylkeskommunen vannregionmyndighet for vannregion Glomma.

Den regionale planen for vannforvaltning skal danne grunnlaget for en felles langsiktig forvaltning av alle vannressurser i vannregion Glomma for å bedre vannmiljøet. Som vannregionmyndighet er det Østfold fylkeskommunes ansvar å koordinere arbeidet og sørge for at både forvaltning og brukerinteresser får bidra med sitt.

Se mer på vannportalen.no.

Vannforvaltningsoppgaver

Kontakt

Helene Gabestad
E-post
Mobil 928 12 723
Hilde Rønning
E-post
Mobil 958 52 843