Østfold fylkeskommune og internasjonalt samarbeid

Samarbeid ut over de administrative grensene får stadig økende betydning, og det er viktig at Østfold deltar aktivt på disse arenaene. Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom fylkes- kommunene på Østlandet inkludert Oslo.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt

Østfold inngår i en dynamisk utviklingsregion som strekker seg fra Oslo til Ørestaden, og fylket har gjennom mange år utviklet det internasjonale samarbeidet. Det er vikIg å utnytte disse samarbeidsmulighetene bevisst for å forsterke egenutviklingen i fylket. Dette innebærer at samarbeidet rettes inn mot områder som er særlig viktige for utviklingen av fylket og prioritert gjennom fylkesplanen. Strategiske samarbeidsorganer er bl.a. Gøteborg – Oslosamarbeidet, Svinesundskomiteen og Den Skandinaviske Arenaen. Samarbeidet østover er styrket de senere årene og vil framover øke i betydning. Korridoren mot Stockholm og Østersjø-området er her viktige samarbeidsarenaer.

Østfold deltar også meget aktivt i EUs programmer – først og fremst Interreg-programmene. Disse vil også bidra til gjennomføring av fylkesplanen, som vil være førende for prioritering av innsatsen innenfor programmene.

(Hentet fra fylkesplan for Østfold: «Østfold mot 2050».) 

Kontakt

Egil Martin Solberg Norderhaug
E-post
Mobil 957 70 687