Klimapartnere Østfold - Østfolds viktigste partner for å sikre grønn næringsutvikling

Klimapartnere Østfold ble lansert 18.juni 2019 og har signert inn 14 større bedrifter og kommuner som partnere. Dette er et regionalt partnerskap for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling. Nettverket søker å etablere et konstruktivt klimasamarbeid med lokale aktører fra næringslivet, interesseorganisasjoner, akademia, fylkeskommunen og kommunene.

Om Klimapartnere

Klimapartnere Østfolds mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn.
Gjennom samarbeid i nettverket samt bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy.

Ikke minst er det viktig å dele de mulighetene klimaendringene representerer gjennom utvikling av nye varer og tjenester samt nyetableringer.

Klimapartnere er partnerskap mellom offentlige og private virksomheter. Vi går i front for å finne klimavennlige løsninger, som sikrer grønn næringsutvikling. Dette for å sikre et bærekraftig samfunn. Resultatene skaper vi i felleskap ved å dele kunnskap og sette fokus på utfordringer og løsninger.

Samarbeid er suksesskriteriet for vår verdiskaping. Våre partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å sikre et godt beslutningsgrunnlag når problemstillinger skal utfordres og løsninger velges. Resultatene synliggjøres i det årlige i klimaregnskapet, hvor vi kan vise til svært gode resultater for redusert klimautslipp.

Dialog og samhandling på tvers øker også endringstakten og evnen til å finne fremtidsrettede løsninger. Vårt fokus er derfor å skape gode og effektive møteplasser for å dele kunnskap og gode og dårlige erfaringer.

Klimapartnere ble etablert i Arendal i 2009. Siden den gang har Klimapartnere sprett seg til store deler av landet. Målet er å bli landsdekkende. Hvert regionskontor har regionalt fokus og er selvstendig, men alle arbeider etter samme metode og overordnede strategi. I tillegg samarbeider vi på tvers i landet for å optimalisere verdien av partnerskapet.

Metoden

I Klimapartnere jobber hver enkelt partner med å kutte klimagassutslipp fra egen virksomhet. I tillegg jobber vi sammen for å finne løsninger for grønn verdiskaping og vekst.

En virksomhets inngåelse av partneravtale med Klimapartnere forplikter. Les mer på Klimapartnere.no.

Organisering og finansiering

Klimapartnere er organisert som selvstendige prosjekter i hver region og eies av de respektive fylkeskommunene. Hver region har egen leder og styringsgruppe med representanter fra partnerne i regionen. I tillegg er det en regionskoordinator som hjelper nye regioner igang.

Klimapartnere finansieres delvis via tilskudd fra fylkeskommune og delvis via kontingent fra partnere. Årlig kontingent for en virksomhet er på mellom 10 og 50 000 kroner avhengig av antall ansatte. I tillegg henter vi ut prosjektmidler. De siste årene har vi fått Klimasatsmidler både til det nasjonale arbeidet og for enkeltregioner. Ta kontakt med din region for mer informasjon.

Våre medlemmer i Østfold

Klikk for stort bilde

Kontakt

Stine Torjusen Nygaard
E-post