Om østfoldlandbruket

Jord og skogbruk og tilhørende foredlingsindustri er viktig for Norge. Østfold er et av de sterke landbruksfylkene i landet, med hele 20 prosent av Norges kornarealer.

Innenfor alle store produksjoner er Østfold representert. Selvfølgelig korn av alle slag, men Østfold er også store på kjøtt, egg, melk og grønt. En så mangfoldig produksjonsstruktur har også lagt grunnen for en allsidig næringsmiddelindustri med stor grad av foredling, på alt annet enn melk. (Melk fra Østfold foredles i hovedsak på Tines anlegg i Oslo).

Potetopptaking på Skjeltorp gård i Sarpsborg. - Klikk for stort bilde

Østfold er også et viktig og produktivt skogfylke hvor ca. 45 % av landets treforedling foregår. Samla skogareal i Østfold utgjør ca. 65 % a totalarealet i Østfold og 90 % av dette er produktive skogarealer, dvs. arealer hvor det står skog i dag. 

Antall landbruksforetak går nedover i Østfold som i landet ellers, samtidig som arealene som dyrkes er nokså konstante. Dette innebærer at det er færre bønder som produserer på større arealer.

Østfold – en betydelig råvareleverandør

Landbruket i Østfold er også en betydelig råvareleverandør til fylkets næringsmiddelindustri, og til sammen bidrar jordbruk, skogbruk og næringsmiddelindustrien til sammen med ca. 7100 sysselsatte.

Jordarealene i Østfold er svært produktive, men også svært attraktive til andre formål enn landbruksproduksjon. Ett sterkt jordvern er derfor av avgjørende betydning om Østfold skal kunne bidra til økt nasjonal matproduksjon og også opprettholde og øke næringsmiddelindustri og sysselsetting i fylket. 

Les rapporten: Verdiskapningsrapport for Østfoldlandbruket og tilhørende industri

Østfoldlandbruket