Klima- og energiplanlegging

Klimaperspektivet er et viktig punkt i fylkesplanen.

Østfold står overfor store og viktige utfordringer som skyldes sterke påvirkninger utenfra. Et uttrykk for dette er globaliseringen som fører med seg økende grad av samhandling, integrasjon, påvirkning og gjensidig avhengighet mellom folk og stater.

Dette påvirker livs- og levekår som følge av klimaendringer og endringer i verdensøkonomien, og gjør det nødvendig for næringslivet å omstille seg i stadig raskere takt. 

Næringslivet må omstille seg en mer klimavennlig hverdag. - Klikk for stort bildeNæringslivet må omstille seg en mer klimavennlig hverdag.

Norge har forpliktet seg til å bli karbonnøytralt innen 2030. 50 % av utslippsreduksjonene skal tas lokalt i henhold til prinsippene i de nasjonale vedtakene. Østfolds bidrag innebærer derfor en halvering av klimagassutslippene i forhold til 1990. Utslippene av klimagasser i Østfold har økt med ca 8 % fra 1991 til 2006, og det er særlig innenfor transportsektoren økningen finner sted.
 
Utviklingen i Østfold må være bærekraftig, dvs. at behovene til dagens mennesker blir tilfredsstilt uten at det ødelegger muligheten for at framtidige generasjoner eller mennesker andre steder, får tilfredsstilt sine behov. Mange forhold påvirker hverandre. For å få et grep om utviklingen er det nødvendig å se disse i sammenheng. Fylkesplanen bygger på en slik helhetstankegang. I dette ligger også at vi vil bestrebe oss på å få en positiv utvikling i alle deler av fylket. 

Regional plan for klima og energi i Østfold ble vedtatt av Fylkesutvalget 28.11.2019. Denne planen skal hjelpe oss med å redusere klimagassutslippene i fylket og få en raskere omlegging til fornybar energi.

Les eller last ned Regionalplan for klima og energi i Østfold her.

Hovedmål:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene i Østfold være redusert med 80 % sammenlignet med 2016.
  • Innen 2030 skal det produseres minst like mye energi i Østfold som det forbrukes, gjennom økning på minst 3000 GWh ved produksjon av fornybar energi, energi- effektivisering, og økt fjernvarmeproduksjon.
  • Innen 2040 skal all energiproduksjon og -bruk i Østfold være fossilfri eller avfallsbasert. Innen 2050 skal det ikke slippes ut mer klimagasser i Østfold enn det bindes (netto null).
  • For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050 skal Østfold redusere forbruk og redusere klimafotavtrykket på varer og tjenester vi kjøper.

Dette jobber vi med

 

Kontakt

Guri Bugge
E-post
Mobil 479 06 912