Viltforvaltning

Viltforvaltningen omfatter alle pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på.

Fylkeskommunen har som planmyndighet en viktig rolle i å ta vare på viltets leveområder, samt bidra til at den kommunale forvaltningen av hjortevilt og bever ivaretar bestandene og leveområdenes mangfold og produktivitet. Som en del av dette er det også viktig å sikre at hjortevilt og bever ikke har bestandstørrelser som medfører uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Forvaltningsplaner

Les forvaltningsplanen for elg her (PDF, 2 MB)

Les forvaltningsplanen for villsvin her (PDF, 6 MB)

Kartet under viser utbredelsen av villsvin i Østfold i 2015. Ved å klikke på et kommunenavn kommer det opp informasjon om arealfordeling av vekster i den enkelte kommunen.