Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Østfold fylkeskommune har invitert kommunene til å delta i prosjektet "Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Østfold". Målet er at alle kommune skal ha gjennomført kartleggingen innen 2018.

Store deler av Østfolds befolkning bedriver en eller annen form for friluftsliv, dermed er dette den mest utbredte formen for fysisk aktivitet i fylket. Det er en lavterskelaktivitet som kan utøves av alle grupper i samfunnet, og en av de viktigste kildene til livskvalitet, helse, tilhørighet og bolyst for Østfoldingen. I tillegg er naturopplevelse en av grunnene til at turister kommer til Østfold. Å framskaffe en god dokumentasjon av friluftslivsverdiene og videreutvikle tilbudene er derfor en svært viktig oppgave.

Hvorfor kartlegger vi?

Friluftslivskartlegging er et kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftsliv. Dataene fra kartleggingen som andre kommuner har samlet inn, har vist seg svært nyttige i arealplanlegging i kommunene; i konkrete dispensasjonssaker, i arbeidet med ulike planer og i utviklingsarbeid knyttet til friluftsliv.

Det er også behov for en mer systematisk utvelging av kandidatområder for statlig sikring. Miljødirektoratet har også satt krav om verdisetting før områder eventuelt skal sikres som friluftsområde etter 2018.

Gjennomføring

Fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere prosjektet gjennom stimuleringsmidler, fellessamlinger og veiledning. Det er kommunene som gjør selve kartleggings- og verdsettingsarbeidet.

I tillegg til lokal prosjektleder, etableres det lokale arbeidsgrupper i kommunene. Arbeidsgruppa er det utførende leddet, og bør bestå av personer fra relevante fagområder i kommunen, som friluftsliv, folkehelse, plan og kart/GIS. Det bør også hentes inn ressursgrupper/-personer, som kan ivareta et bredt spekter av friluftslivsinteressene i kommunen. Arbeidet følger metoden fra Miljødirektoratets veileder.

Resultatene fra kartleggingen blir offentlig tilgjengelige for alle og publiseres i http://www.naturbase.no/.

Til sist er det opp til kommunen å lage plan for hvordan dette kunnskapsgrunnlaget skal brukes videre og vedlikeholdes over tid.

Kontaktpersoner

Har du noen spørsmål kontakt gjerne vår prosjektkoordinator Cathrine Restad-Hvalby cathrine@oslofjf.no eller friluftskonsulent Pål Erik Jensen paajen@ostfoldfk.no.