Friluftsliv for alle

Alle i Østfold skal ha mulighet til friluftsliv som en helsebringende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet, i nærmiljøet og i naturen ellers. I folkehelsearbeidet skal friluftsliv ha en sentral plass i utvikling av Østfoldsamfunnet, og friluftsliv skal være et viktig tema i samfunnsdebatten og på den politiske dagsorden.

Klikk for stort bilde

Østfold fylkeskommune skal

  • informere om allemannsretten og friluftslovens bestemmelse om ferdsel og opphold i naturen
  • kartlegge og verdsette regionale friluftsområder.
  • sikre og tilrettelegge arealer i de områder hvor allmennhetens interesser ikke er tilstrekkelig ivaretatt gjennom allemannsretten og friluftsloven.
  • ivareta friluftsinteressene i fylkes- og kommuneplanleggingen.
  • stimulere fylkets innbyggere til å drive miljøvennlig friluftslivsaktivitet.

Jakt og fiske

Utøvelse av jakt og fiske er viktige deler av friluftslivet. Østfold fylkeskommune skal fremme jakt og fiske som viktige deler av friluftslivspolitikken. Høsting og annen bruk av levende ressurser skal ikke føre til at arter eller bestander blir utryddet eller truet.

Østfold fylkeskommune skal

  • bidra til økt tilgjengelighet av jakt og fiske i fylket.
  • forvalte vilt- og fiskeressursene på en måte som bevarer naturens produktivitet og artsmangfold.
  • bidra til at høstbart vilt forvaltes i tråd med formålet i Viltloven.

Turkart

Østfold fylkeskommune har utarbeidet regionale turkart i samarbeid med kommuner, Fylkesmannen, Statens vegvesen og Kartverket.

Les mer om Turkart Østfold