Forvaltningsoppgaver

Fylkeskommunens forvaltningsoppgaver:

Fylkeskommunen har ansvar for behandling av tillatelser til å drive oppdrett av laks, ørret og marin fisk, samt tildeling av undervisningskvoter innen de kvoteregulerte fiskeriene. (Lærlingekvoter)