Søk støtte til internasjonale prosjekter

Går du over grensen med prosjektet ditt?

Da kan du søke om støtte til prosjektutvikling og medfinansiering av prosjekt innen EU- og interregprogrammene.

Slik søker du

Neste søknadsfrist blir i 2020. Følg med Regionalforvaltning.no.

Søknadsskjema finner du her 

Mer internasjonalt samarbeid

Østfold fylkeskommune skal legge til rette for regional utvikling i Østfold, og internasjonalt samarbeid er et middel i dette arbeidet.

Medfinansiering av EU- og Interregprosjekter skal gjøre det enklere å få til internasjonalt samarbeid, og skal gjøre oss bedre på å utnytte internasjonale støtteordninger.  

Hensikten med denne støtteordningen er å hjelpe bedrifter og organisasjoner med å etablere nytt internasjonalt samarbeid.

Prosjektene som mottar støtte forventes også  å bidra oppfyllelse av fylkeskommunens mål for regional utvikling slik de er formulert i fylkesplanen, regionale planer og sektorplaner.

Kriterier for prosjekter

 • Hvordan prosjektet vil bidra til fylkeskommunens mål slik de er angitt i gjeldende økonomiplan (fylkesplanens handlingsprogram) 
 • Søkers gjennomføringsevne
 • Generell prosjektkvalitet 
 • Støttens utløsende effekt

Faseinndeling og støttebetingelser:

Fase 1: Støtte til forprosjekt for å utvikle en søknad til et hovedprosjekt.

 1. Støtten bør prioriteres gitt til å forberede EU-programmer der det ikke finnes muligheter for å søke forprosjektmidler fra andre kilder. For Interregprosjekter er det i dag mulig å søke såkalte «småprosjekt», i tillegg til at sekretariatet er nært og bistår med veiledning i søknadsfasen. For EU-programmet Horizon2020 er det mulig å søke prosjektutviklingsstøtte fra Forskningsrådet.
 2. Sannsynlige partnere i prosjektet må være beskrevet, også hvem som skal ha rollen som lead-partner.
 3. Det konkrete programmet og utlysningsfristen som søker retter seg inn mot må være beskrevet. Prosjektperioden bør begrenses til denne utlysningsfristen.
 4. Støtten kan utgjøre maksimalt 50% av forprosjekt-kostnaden, begrenset opp til kr. 150.000,-.
 5. Støtten kan kun brukes til å finansiere eksterne kostnader. Kun kostnader som er påløpt etter at søknad er sendt fylkeskommunen er støtteberettiget.
 6. Før siste del av støtten utbetales skal det dokumenteres at søknad er sendt inn til et relevant Interreg- eller EU-program.

   

Fase 2: Støtte til delfinansiering av hovedprosjekter

 1. Hvilket program og utlysning søker retter seg inn mot må fremgå av søknaden
 2. Partnere/konsortium må være beskrevet og dokumentert med f.eks. en intensjonserklæring som følger med søknaden til fylkeskommunen.
 3. Prosjektplan, kostnadsbudsjett og finansieringsplan må presenteres.
 4. Støtten kan maksimalt utgjøre 25% av kostnadene på norsk side, begrenset opp til kr. 500.000,-.
 5. Støtten kan dekke alle type kostnader som inngår i tilskuddsgrunnlaget for det aktuelle programmet.
 6. Kun kostnader som er påløpt etter at søknaden til det aktuelle programmet er sendt kan godkjennes.
 7. Støtten utbetales kun dersom søknaden godkjennes i det aktuelle Interreg- eller EU-programmet.

Eksempler på prosjekter

Inspiria Science Center i Sarpsborg og Innovatum Science Center i Trollhättan samarbeider om å utvikle spennende installasjoner for å få barn og ungdom interessert i realfag.

På norsk og svensk side av grensen har fylkeskommunene sammen forpliktet seg til å satse på fossilfrie biler. Telecom-selskapet IPCO har fått støtte fra Horisont 2020 - som er verdens største program for innovasjon og forskning - til å utvikle teknologi slik at telefonbrukere får enklere og billigere bruk ved å ha ett abonnement som gjelder i mange land.

Dette er noen eksempler på internasjonalt samarbeid, delvis finansiert av det som heter EU- og interregprogrammer.

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk samhandling over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Andre finansieringsordninger

Her finner du oversikt over flere ulike internasjonale og nasjonale program for finansiering av prosjekter.

Ta gjerne kontakt med oss for informasjon og bistand hvis du har en prosjektidé eller en utfordring som kan løses i et internasjonalt prosjekt, behov for hjelp til å finne partnere, eller bistand til å finne det egnede programmet å søke penger fra:

Kontakt

Steinar Normann
E-post
Mobil 911 75 771