Strategi for bioøkonomi

Visste du at eggeskall kan bidra til å lege sår?  Eller at møkk fra grisen kan bli til gass som gir varme til huset ditt?

Denne type ressursutnyttelse er en del av økonomien som kalles bioøkonomi. Bioøkonomi omfatter de deler av økonomien som bruker biologiske ressurser til å produsere mat, materialer og energi.Biogassbuss - Klikk for stort bilde

 

Den er bærekraftig og miljøvennlig, og er et viktig satsingsområde for Østfold fylkeskommune.

Tre delmål

Dette skal stimulere til økt verdiskaping og sysselsetting i Østfold. Strategien har tre delmål:

 • Utnytte større del av tilgjengelig biomasse i Østfold. Med biomassen menes fornybart brennbart materiale, eksempelvis trær, planter, skogsavfall og gjødsel.
 • Øke verdien av tilgjengelig biomasse ved benytte den til mer verdifulle produkter
 • Sikre maksimal ressursutnyttelse av biomasse ved å kople verdikjeder, bransjer og kunnskapsmiljøer i en sirkulær økonomi

Syv delmål

Delmålene gir grunnlag for sju strategier som er utgangspunkt for tiltak på kort og lengre sikt:

 • Synliggjøre Østfolds satsing på bioøkonomi
 • Skape markeder ved bruk av offentlige innkjøp
 • Styrke utskifting av oljebaserte innsatsfaktorer
 • Stimulere innovasjon og entreprenørskap
 • Styrke samarbeid
 • Sikre rekruttering og kompetanse
 • Styrke næringslivets rammebetingelser

Viktig å samarbeide

De tradisjonelle bionæringene er landbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk. Bioøkonomien kopler disse næringene med kunnskap innen for eksempel digitalisering, raffinering, nanoteknologi og bioteknologi. I framtidas bioøkonomi vil produkter og energi bli produsert av fornybare råvarer i stedet for olje, gass og kull.

For å utnytte fornybare råvarer effektivt, må råvareprodusenter, teknologiutviklere og foredlingsindustri samarbeide.

Avfall blir en ressurs

Når det snakkes om sirkulær bioøkonomi, betyr det at restprodukter fra en produksjonsprosess benyttes som innsatsfaktor i en annen prosess. Avfall blir en ressurs.

Østfold har tilgang på ressurser fra jord- og skogbruk som ikke er benyttet. Fylket har også kunnskap på de områdene som kan koples til utnyttelse av biomassen. Dette gir muligheter for økt verdiskaping innen bioøkonomien i Østfold. For eksempel er Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri som utvinner verdifulle produkter fra trestokken.

Millioner i støtte til bioøkonomi-prosjekter

Tre nye prosjekter som skal bidra til realisering av fylkeskommunens nye bioøkonomi-strategi har i vår fått millionstøtte fra Interreg. I strategien sier vi at vi vil skape nye markeder for biobaserte produkter gjennom offentlige innkjøp, bidra til at mer av den tilgjengelige biomassen blir utnyttet og ikke minst styrke samarbeidet mellom næringsliv og forskning, både i og utenfor Norge. De tre prosjektene vil bidra til at Østfold tar en enda sterkere rolle i det såkalte "grønne skiftet".

 • «Framtiden er blå i Svinesundsregionen 2», som handler om å skape de riktige forutsetningene for å styrke vekst i grenseregionen basert på marine og maritime ressurser. Dette skal skje gjennom en strategisk og bærekraftig kystsoneplanlegging, og bidra til en langsiktig bransjeutvikling innen marine og maritime næringer, særlig innen sjømat.
 • «Grønn Tilvekst Tre-  en grenseregion som vokser på trær» har til hensikt å øke bruken av tre i bygg.  Prosjektet skal spille de offentlige aktørenes rolle som forbilder og bestillere.
 • «The Bioeconomy Region» der Østfold er en av 6 regioner som skal dele på 35 millioner kroner for å skape vekst og innovasjon i skogsindustrien. Gjennom prosjektet skal den internasjonale konkurransekraften økes, og gi vekst og nye markeder for små og mellomstore bedrifter. Prosjektet vil gi støtte til testsentre, vekstprogrammer, nettverk og kobling av forskere fra ulike miljøer med næringslivet.  Fossilbaserte produkter skal erstattes med nye alternativer fra biomasse fra skogen.

Kontakt

Tore Helge Hansen
E-post
Mobil 911 17 112