Arbeidsmarkedsprognose for Østfold 2019

NAV anslår økt etterspørsel etter arbeidskraft i 2019, det betyr flere sysselsatte i Østfold. Det forventes økt tilbud av arbeidskraft. NAV anslår 4 900 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledige, i gjennomsnitt per måned. Det er 3,4 prosent av arbeidsstyrken for 2019 i Østfold, mot forventet 3,5 prosent bruttoledighet i år.

Klikk for stort bilde NAV

Økt etterspørsel etter arbeidskraft i 2019

Norsk økonomi er inne i en moderat oppgangskonjunktur. Vi forventer at den fortsatt lave renten bidrar til å opprettholde økt etterspørsel etter investeringer og boligbygging i Østfold. Norges bank varsler at renten kan økes noe i løpet av 2019, så vi antar et fortsatt relativt lavt rentenivå ut 2019. En tilvekst i østfoldbefolkningen gir økt behov for sysselsatte innen helsesektoren. Statsbudsjettet legger opp til økte bevilgninger for utbygging av jernbane og vei. Dette tror vi vil bidra til fortsatt økt aktivitet og sysselsetting innenfor bygg- og anleggsnæringen i 2019. Vi forventer at konkurranseevnen bedres i industrien, noe som gir flere arbeidsplasser i 2019. Vi anslår flere sysselsatte innen informasjon og kommunikasjon på grunn av økt fokus på digitalisering i samfunnet. Vi anslår en netto utpendling på 16 700 personer. Totalt antall sysselsatte østfoldinger anslås til ca. 137 300, en økning med 0,7 prosent, 1 000 flere sysselsatte sammenlignet med 2018.

Tilbudet av arbeidskraft øker

Framskrivinger fra SSB om Østfoldbefolkningen i 2019, tilsier at innbyggertallet vil fortsette å øke, med bakgrunn i tilflytting fra inn- og utland. Antar vi en yrkesfrekvens på 65 prosent, vil arbeidsstyrken i aldersgruppen 15-74 år øke med 0,8 prosent, 1 200 personer. Arbeidsstyrken, tilbudet av arbeidskraft, vil da i Østfold utgjøre omlag 144 970 personer. Arbeidskraftundersøkelsen fra SSB (spørreundersøkelse) viser at arbeidsstyrken har økt siste året og Østfold hadde i gjennomsnitt 143 000 personer i arbeidsstyrken 1. kvartal til og med 3. kvartal 2018.

Ledighetsnivået i 2019

I gjennomsnitt anslår vi 4 900 registrerte helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledige) per måned i 2019. Dette er 3,4 prosent av arbeidsstyrken, lavere bruttoledighetsnivå enn i 2018. Noe av hovedårsaken til at bruttoledigheten anslås lavere er at tiltaksnivået går ned i 2019, til i gjennomsnitt 720 deltakere i på arbeidsmarkedstiltak per måned. Det er vanlig at regjeringen bevilger mindre penger til arbeidsmarkedstiltak når arbeidsmarkedet går bedre, flere skaffer seg jobb og ledigheten synker. I Østfold har nærmere 950 personer deltatt på arbeidsmarkedstiltak i 2018, i gjennomsnitt fra januar til og med november.

Les mer om prognosen for Østfold 2019