Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Du kan søke om midler til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket. 

Søknadsfristen i 2019 er 15. mars.

Du søker via: www.regionalforvaltning.no

Hvem kan søke?

Kommuner, lag og foreninger, mindre formelle sammenslutninger av landbruksaktører som har prosjekter eller tiltak som er egnet til å bidra til å nå målene for ordningen.

Tiltakene skal være knyttet til jordbruk, skogbruk, bygdenæringer med mer. 

Målsetting for bruk av midlene

Ordningen skal stimulere til rekruttering og kompetanseheving i landbruksnæringen slik at det bidrar til å ivareta og styrke verdiskapningen i landbruket regionalt.

Hovedmålet er at Østfold skal ha en landbruksnæring med kompetanse til å møte fremtidens produksjonsmessige og miljømessige utfordringer og muligheter.

Handlingsprogrammet prioriterer følgende: 

  • Unge skal gis mulighet til å skaffe seg kompetanse til å overta og videreutvikle/videreføre foretakene i Østfoldlandbruket.  
  • Østfold skal tilby relevant opplæring/kompetanseheving for alle som er eller skal inn i landbruksnæringen. 
  • Østfold skal arbeide med rekrutterings og kompetansehevende tiltak knyttet til videreutvikling av landbruksnæringa totalt sett.
  • Østfold skal arbeide for å trekke til seg nyttig kompetanse innen forskning, innovasjon, forvaltning, rådgivning, undervisning, forvaltning med mer som Østfoldlandbruket kan nyttiggjøre seg, gjerne i samarbeid med andre aktører. 
  • Østfold skal bidra til etablering og utvikling av nettverk innenfor og på tvers av landbruksnæringen.

Rammer for søknader 

Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving

Klikk for stort bilde

Kontakt

Torstein Maugesten
E-post
Mobil 988 65 533