Nedleggelse av bedrift

Lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsvirksomhet (Omstillingsloven)  krever at når bedrift med mer enn 30 ansatte planlegges nedlagt eller nedbemanner med mer enn 9/10 av de ansatte, skal det sendes melding om dette til fylkeskommunen.

Innholdet i meldingen kan du lese om i lovteksten.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-38