Månedens kulturminne mars 2016 - Migrasjon til alle tider

Også i tidligere tider har migranter banket på Østfold-døra. Funn av hellekister i Marker kommune dokumenterer dette.

Gjenstander av bein, tre og skinn har også fulgt den døde i graven, men kun steinredskapene har blitt bevart. Ill. Arkikon

Den siste tiden har flyktningestrømmen fra blant annet et krigsherjet Syria engasjert mange. Migrasjoner eller folkeforflytninger er ikke noe nytt, hverken i historisk eller forhistorisk tid. Mange nordmenn ble reddet fra sultedøden ved selv å ta beslutningen om å emigrere til Amerika på 1800-tallet. Under romernes herredømme i jernalderen var det mange folkevandringer rundt om i Europa og en periode av jernalderen har også fått benevnelsen «Folkevandringstid». I Østfold er det spor etter slike forflytninger i forhistorien.

Hellekister

I september 2002 undersøkte arkeologer en grav fra siste del av yngre steinalder på Volen i Marker kommune. Graven er en såkalt hellekiste, som består av rester etter et rektangulært kammer av steinheller, omgitt av en lav, jordblandet røys. Den har hatt en diameter på ca åtte meter. Selve kammeret har vært minst to meter langt.

Byggingen av hellekistene i Østfold stammer fra en relativt kort periode av yngre steinalder og viser til en bestemt historisk situasjon. Hellekistene utgjør også en egen gravskikk i en østlig region av datidens steinalderlandskap.

I bunnen av graven ble det funnet enkelte steinheller som tyder på at den har hatt et hellelagt gulv. En rundaktig kampestein i sørenden av graven har trolig vært flyttbar, slik at man kunne bruke gravstedet flere ganger.

Utgravningen viste at graven tidligere hadde vært utsatt for plyndring, og at deler av den var ødelagt. I restene av kista ble det funnet en hel flintdolk, deler av odden fra en annen flintdolk og tre hjerteformete pilspisser av flint. Både dolken og pilspissene er tildannet ved hjelp av en teknikk som kalles flatretusjering.

Teknikken går ut på å systematisk bearbeide formen til en dolk eller pilspiss for modifisere formen eller skjerpe eggen. Større eller mindre avslag blir slått eller presset av for eksempel en dolk, og den får da sin karakteristiske form og utrykk.

 
Hellekisten fra Volen inneholdt en dolk, fragment av en annen dolk, tre pilspisser samt et flintavslag. Foto: Mårten Teigen, Kulturhistorisk museum.

Slike hellekister er også funnet andre steder i Østfold blant annet på Fange, Lund, Kollerød, Tolsby, Aspestrand i Aremark, samt Kjønna i tillegg til Volen i Marker.

Andre funn i Europa

Hvem ble gravlagt i hellekista på Volen og de andre hellekistene i Østfold?

Gjenstandene i graven tyder på en mann. Dolken og de flotte pilspissene, har vært en del av våpensettet til en kriger/bueskytter. Gravgodset fra Volen og de andre hellekistene i Aremark og Marker er likt det man finner i bueskyttergraver i Danmark og i Vest-Europa i slutten av steinalderen. Våpensettet i hellekistene viser hvor viktig det var at den døde fremstod som en kriger, selv etter livets slutt. En sterk krigerideologi i samfunnet gjorde at de nøt stor anseelse blant sine egne.

Krigerne tilhørte et folk med bakgrunn på svensk side som har kommet opp langs de sammenhengende vassdragene for å bosette seg og drive jordbruk. Båten ble et viktig transportmiddel på de lange vassdragene, og den nye båtteknologien med plankebygde båter betydde at folk kunne ferdes over lengre avstander enn tidligere.

Krigerne reiste i forkant og utforsket nye områder og var de øverste lederne for gruppene av folk som fulgte etter. Da krigerne døde ble de gravlagt i hellekistene.

Makt og anseelse

De monumentale hellekistene skulle gjenspeile den store makten og anseelsen krigerne hadde i samfunnet. Plasseringen ved viktige ferdselsårer viser at de levende ønsket å minnes de døde. Hellekistene er monumenter over den døde, men trolig er også selve kista en symbolsk farkost som skulle frakte den døde på en siste sjøreise til dødsriket.

Grunnen til at man valgte å legge ut på disse reisene hvor målet var å bosette seg i helt ukjente omgivelser kan man bare spekulere i, men hellekistene er et vitnesbyrd om et ekspansivt folk som hadde sin bakgrunn og tankegods fra områder mye lenger sør.

Du kan besøke Hellekisten på Volen i Marker ved å følge fylkesvei 841 nord for Volen gård. Fra veien er det skiltet til hellekisten.

Tekst: Kristine Johansen, Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune