Orientering om tilskuddordning for bevaring av fredede og verneverdige bygninger og anlegg i Østfold

Det kan søkes om tilskudd til både fredede og verneverdige bygg og anlegg i Østfold. Her kan du lese mer om ordningene, hva du kan søke om, hvor du søker og hvordan du søker.

Fylkeskonservatoren forvalter to ordninger:

1) Statlige midler fra Riksantikvaren til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet etter Kulturminneloven.
Tilskuddene kan bare gis til private eiere, herunder private stiftelser, og til bygninger som står på sitt opprinnelige sted.

2) Fylkeskommunale midler til istandsetting av andre verneverdige bygninger og anlegg.
De siste årene har Fylkeskonservatoren disponert en årlig tilskuddspost på noe over 800 000 kr. Tilskudd til de enkelte prosjektene har oftest vært i størrelsesorden kroner 20 - 40 000.

Søknadsfrist for begge ordninger

15. november hvert år.

Begge ordninger har et likelydende søknadsskjema. 

Om søknadsskjemaet

Søknadssum

Det beløpet man søker. Det må tas høyde for egenandel. Mer om det under neste punkt.

Totalkostnad

Gjelder den totale kostnaden for det som omsøkes i det året man søker for. Hvis imidlertid et prosjekt skal gå over flere år, gjøres det rede for det i vedleggene. Det forventes alltid en egenandel fra eiers side. Det kan være egne midler og/eller lån, verdi av egne materialer og egeninnsats som beregnes kr. 250,- pr. time. Alt dette gjelder i så fall som en del av den totale kostnaden. Tilskuddsordningene er i utgangspunktet ment for merutgifter ved å ta antikvariske hensyn i forbindelse med et prosjekt.

Søkes andre instanser om støtte til samme prosjekt?

Skriv i så fall hvilke instanser det gjelder. Hvis det gis tilsagn om tilskudd fra flere av disse, må eier/søker gjensidig opplyse disse instanser om dette.

Vilkår, tilsagnets varighet, bortfall og krav om tilbakebetaling. Innsynsrett

Generelt, for begge ordninger: Den som får tilsagn om tilskudd, må undertegne en aksept av vilkårene og oppgi kontonummer som tilsagnet skal utbetales til. Utbetaling skjer i utgangspunktet etterskuddsvis, etter at arbeidene er utført og dokumentert. Unntak kan være store prosjekter der det kan foretas delutbetalinger. Allerede igangsatte eller avsluttede tiltak kan ikke påregne støtte. Alle tilsagn om, og/ eller utbetaling av enhver form for tilskudd, gis med forbehold om rett til innsyn for fylkeskommunen.

Tilsagnets varighet. Gjelder både statlige og fylkeskommunale midler

Tilsagn om tilskudd gjelder ut det kalenderåret tilsagnet blir gitt og året etter. Når det gjelder statlige midler til fredete bygninger og anlegg, vises det til Riksantikvarens ”Retningslinjer og vilkår for tilskudd fra statsbudsjettet, Kap 1429, post 72”. www.ra.no

Innen 15. november i det året tilsagnet blir gitt, må Fylkeskonservatoren v/ antikvar Roar Murtnes (fredede) eller Stefan Ädel (verneverdige) varsles om hvorvidt det omsøkte tiltaket blir ferdig eller ikke. Er det ferdig, sendes anmodning om utbetaling av tilskuddet vedlagt dokumentasjon (rapport, regnskap) med foto. Kopier av kvitteringer på medgåtte utgifter legges ved. Befaring kan være aktuelt gjennom hele prosessen, også før utbetaling av tilskuddet.

Hvis tiltaket ikke blir ferdig, varsles Fylkeskonservatoren innen 15. november, og tilsagnet kan bli overført til året etter. Dersom ikke alle arbeider blir ferdig innen fristen, kan det søkes om delvis utbetaling for det som er utført. For øvrig er en henvist til ny søknad for det derpå følgende året. Utsettelser kan ikke gis. Det er derfor viktig å sette opp en realistisk fremdriftsplan i søknaden. Dersom det blir klart for søkeren at prosjektet ikke kan gjennomføres innen fristen (på to år), må Fylkeskonservatoren varsles snarest, slik at  midlene evt. kan omdisponeres til andre prosjekter. For større tiltak kan det være aktuelt å søke om tilskudd til delprosjekter.

Tilsagnet kan helt eller delvis bortfalle dersom arbeidene er utført i strid med forutsetningene. Utbetalt tilskudd kan helt eller delvis kreves tilbakebetalt dersom det senere utføres arbeider som er i strid med tilsagnet eller evt. vernebestemmelser.

Om saksbehandlingen (begge ordninger)

Behandlingen er avhengig av at søknaden er kommet innen søknadsfristen, og er fullstendig mht. opplysninger og dokumentasjon. Ufullstendig søknad vil medføre avslag eller retur uten behandling. Svar på søknad kan forventes i løpet av mars måned året etter.

Generelle prinsipper for antikvarisk forsvarlig bygningsvern

Disse prinsippene forutsettes fulgt ved utførelsen av arbeidene, og er å anse som en del av vilkårene for tilskuddet. Avvik kan medføre bortfall av tilsagn:

 • Bevare mest mulig av bygningens opprinnelige bygningselementer og foreta så lite forandringer som mulig.
 • Foreta reparasjoner fremfor hel utskifting.
 • Bygning eller anlegg skal forbli mest mulig uforandret, evt. tilbakeføres til en omforent tilstand.
 • Bruke materialer, håndverksteknikker og farger som opprinnelig har vært anvendt.

Noen praktisk viktige eksempler på riktig bruk av materialer og teknikker

 • Komposisjons- eller linoljebasert maling (ikke plastbasert) til trehus.
 • Kalk- eller silikatbasert maling og puss (ikke plast- eller sementbasert) på murhus.
 • Glatthøvlet panel (med evt. opprinnelig profilering), ikke uhøvlet, der det tidligere er brukt glatthøvlet panel.
 • Takrenner i sink eller kobber, ikke plast.
 • Takstein av tegl, ikke sement.
 • Vinduer som så vel i form, dimensjon, materialbruk og åpningsmåte er lik de opprinnelige, eller i samsvar med en omforent tilstand som bygningen skal tilbakeføres til.
 • Skraping av panel og annen treoverflate, ikke sandblåsing.

Rådgivning hos fylkeskonservatoren og andre

Så langt kapasiteten tillater det, vil Fylkeskonservatoren gi råd om materialvalg og bygningstekniske løsninger. I noen grad kan det også henvises til arkitekter og håndverkere med erfaring innen bygningsvern, og til produsenter som leverer materialer og bygningsdeler til dette formål. I Moss og Fredikstad er det nå egne byantikvarer som også kan rådspørres.

Evt. spørsmål tas opp med antikvar Stefan Ädel 

Spørsmål gjeldende fredede bygninger tas opp med antikvar Roar Murtnes

De er mye på oppdrag, så om du ønsker å komme på besøk, bør du avtale tid på forhånd.

Fortidsminneforeningen selger informasjonshefter om ulike tema innen feltet. Henvendelse tlf. 23 31 70 70. Nettadresse: www.fortidsminneforeningen.no

Riksantikvaren, tlf. 22 94 04 00, har utarbeidet en serie med hefter om bygningsvern som  kan lastes ned elektronisk fra www.ra.no

Dokumentasjon av bygningers tidligere utseende

Innenfor de gamle byområdene, og i tettsteder hvor bygningsloven gjaldt før 1964, kan tegninger og bygningsbeskrivelser finnes i kommunens byggesaksarkiv. Materialet kan gå tilbake til ca 1900. Eldre fotografier kan finnes i arkivene til Halden historiske Samlinger, Fredrikstad Museum og Sarpsborg kommune (for de respektive byene), i Østfoldmuseet - Østfold fylkes billedarkiv og i lokale samlinger. For noen bygninger og anlegg finnes dokumentasjon i Fylkeskonservatorens arkiv.

Mange lokale historielag har til dels omfattende arkiver og fotosamlinger.
Oversikt over de enkelte lokale historielag finner du på nettsidene for Østfold Historielag http://www.ostfoldhistorielag.org/ 

Andre tilskuddsordninger

Norsk kulturminnefond

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner.Søknadsfristen er løpende, og søknaden sendes elektronisk på Kulturminnefondets nettsider.

Hvem kan søke?
Private eiere av kulturminner, også frivillige lag og organisasjoner enten de eier kulturminner selv, eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Hva kan det søkes om?
Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel boplasser, hus og bygninger, båter og fartøy, hageanlegg og bevaring av kulturlandskap.

For mer informasjon, se kulturminnefondet.no, eller ta kontakt på telefon 73 10 36 00.

Landbrukets SMIL-midler

SMIL står for ”Spesielle miljøtiltak i landbruket”, som også kan omfatte bygningsvern. For nærmere informasjon vises til landbrukskontoret i den enkelte kommune.

Norsk Kulturarv

Norsk Kulturarv er en ideell stiftelse som har som formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. Stiftelsen har som motto: Vern gjennom bruk”

Stiftelsen UNI

Denne allmennyttige stiftelsen gir tilskudd bl.a. til kulturminner. Oftest, men ikke utelukkende, til brannsikring. Det er løpende søknadsfrist.

Mer informasjon finner du på ww.stiftelsen-uni.no

Sparebankstiftelsen DnB

Sparebankstiftelsen har to årlige søknadsfrister: 1. februar og 1. september. Det søkes direkte på nett. På nettsidene kan man lese at:

”Vi ønsker at midler fra oss skal gå til tiltak som har verdi over tid, og som kommer mange til gode. Vi ser etter prosjekter som gir langvarig nytte, heller enn kortvarige arrangementer.” Det gjøres et poeng av dugnadsvilje og frivillig engasjement.

Mer informasjon finner du på www.sparebankstiftelsen.no

Gjensidigestiftelsen

Det er eksempler på at de har gitt tilskudd til tiltak som faller innenfor vårt virkeområde.

Mer informasjon finner du på www.gjensidigestiftelsen.no/

Fortidsminneforeningen

Prosjektet "Kulturminner for alle" er et samarbeid mellom giveren Sparebankstiftelsen DNB og Fortidsminneforeningen. Tilskudd kan gis til bygninger eller anlegg som står i fare for å gå tapt og der istandsettingen kan bidra til kunnskapsoverføring av tradisjonshåndtverk.

Bygningen/anlegget må være tilgjengelig for allmennheten og ha en plan for videre bruk. Det gis ikke støtte til fredede bygninger.

Mer informasjon finner du på: www.fortidsminneforeningen.no

Kontakt

Stefan Ädel
E-post
Telefon 69 11 75 41
Mobil 474 78 425
Magne Roar Murtnes
E-post
Telefon 69 11 75 39
Mobil 452 38 835