Hogst og kulturminner

Du har selv ansvar for å påse at utførelsen av hogst ikke skader kulturminner som ligger i utmark/skog. Store maskiner kan påføre kjøreskader både i og inntil kulturminner. Det er derfor viktig at entreprenører har kjennskap til hvor kulturminnene ligger i området der skogen skal avvirkes.

Før et skogsområde skal hogges, må du gjennomføre et søk i www.kulturminnesok.no

Det er viktig at det søkes på gårds- og bruksnummer, slik at også kulturminner som ikke er kartfestet kommer opp på oversikten. Sjekk også http://kulturminnekart.no for å sjekke kulturminner som ikke er automatisk fredete

Dersom det ikke oppdages kulturminner innenfor det aktuelle hogstområdet, er det ikke nødvendig å kontakte Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune.

Hogst på gravfeltet på Opstad i Sarpsborg. I forgrunnen en snøkledd gravhaug - Klikk for stort bildeHogst på gravfeltet på Opstad i Sarpsborg. I forgrunnen en snøkledd gravhaug Øystein Rønning Andersen Hogst i skogsområder med automatisk fredede kulturminner

Dersom det er kulturminner i det planlagte hogstområde,t skal Fylkeskonservatoren kontaktes slik at hogsten kan planlegges. Ofte innebærer det at det foretas en befaring av området i forkant av hogsten. I det fleste tilfeller vil det under befaringen kunne legges en plan for driften, slik at man unngår skader. Dette kan være å planlegge hvor man legger felte trær, utkjøringstraseer med mer.

Konkret innebærer dette:

 • All hogst og transport bør foregå på tele, og snødekt mark for å i størst mulig grad fordele marktrykket fra hogstmaskiner og lastere.
 • Tømmer kan ikke lagres eller mellomlagres innenfor arealer hvor det er registrert fredete kulturminner. Dette inkluderer fornminnets sikringssone.
 • På grunn av den store tettheten av registrerte kulturminner og det store potensialet for å kunne gjøre ytterligere funn, må man på kjøreveier knyttet til hogsten legge kvist/stokker og bar for å minimalisere potensialet for skader.
 • Etter avsluttet hogst må bar og kvist fjernes fra områdene med registrerte kulturminner jfr. § 3 i kulturminneloven.
 • Ved hogst inn mot registrerte kulturminner må man gradvis avtrappe hogsten slik at det ikke står igjen en «vegetasjonsvegg» inne i eller i deler av kulturminnet. Slike vegger av trær er sårbare i forhold til vær og vind og kan føre til skader på kulturminner gjennom rotvelt og skjemming, noe som er i strid med § 3 i kulturminneloven.
 • I områder med fredete kulturminner bør man bruke lettere skogsmaskiner enn normalt for å senke skadepotensialet.
 • Hogst i områder med et stort antall kulturminner samt potensiale for å kunne inneholde hittil ukjente kulturminner, kan medføre at en arkeolog må overvåke hogstarbeidet. Det anbefales også at arkeologen følger hogsten i tilgrensende områder.
 • Kjørevei for lastere og hogstrute må avklares med arkeolog hos Fylkeskonservatoren for å minimalisere skadepotensialet innenfor området.
 • Man må søke om dispensasjon fra kulturminneloven før man gjennomfører nyplanting innenfor områder med registrerte fredete kulturminner. Det er Riksantikvaren som er dispensasjonsmyndigheten i slike saker.
 • Fylkeskonservatoren gjør oppmerksom på at dersom det under arbeid med hogst treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc, skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 8, annet ledd. Fylkeskonservatoren lover rask tilbakemelding og avklaring ved denne type forhold.
 • Etter hogst sendes en ferdigmelding til Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune. I ferdigmeldingen skal man informere om hvilke tiltak som er gjennomført for å ivareta kulturminnene innenfor hogstområdet. Ved mottatt ferdigmelding vil Fylkeskonservatoren skrive en bekreftelse på at kulturminneinteressene ble ivaretatt i forbindelse med hogsten og at tømmeret fra den berørte eiendommen er hentet ut iht. Levende Skog-standarden.
 • For øvrig henvises det til Skogbrukets kursinstitutts publikasjon fra 2010, kulturminner og landbruk (ISBN 978-82-7333-172-4) av Jørn R. Follum vedr. tematikken rundt hogst i områder med kulturminner

Steinring på Opstad, Sarpsborg - Klikk for stort bildeSteinring på Opstad, Sarpsborg http://eiendomnorge.no/ Kulturminneloven og hogst

Alle kulturminner eldre enn 1537 og stående byggverk fra perioden 1537-1649 er automatisk fredet. I tillegg er en del etterreformatoriske kulturminner vedtaksfredet. Skogsområdene i Østfold skjuler også mange viktige kulturminner som ikke er fredet, slik som husmannsplasser, steingjerder og krigsminner. Det er også viktig å ta hensyn til disse ved hogst.

I Kulturminnelovens § 3 heter det:

Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 - sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.

Alle automatisk fredete kulturminner omfattes av en sikringssone. Denne omfatter et fem meter bredt belte rundt kulturminnets ytre kant. For sammenhengende kulturminneområder, for eksempel et gravfelt, betyr dette at det vil være en fem meter sikringssone rundt hele gravfeltet, ikke bare rundt den enkelte grav i feltet. Kulturminnemyndighetene kan utvide sikringssonen ved behov.

I kulturminnelovens § 8 heter det:

Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som er nevnt i § 3 første ledd, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra til vedkommende myndighet eller nærmeste politimyndighet. Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes.

I følge lovverket er det altså den som planlegger hogsten som er ansvarlig for å undersøke om tiltaket kan komme i konflikt med kjente kulturminner.

Dersom noen forsettlig eller uaktsomt bryter kulturminneloven, kan vedkommende straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes jf. Kulturminnelovens § 27.

Kontakt

Per Erik Gjesvold
E-post
Telefon 69 11 75 24
Mobil 952 34 123
Kristine Beate Johansen
E-post
Telefon 69 11 75 22
Mobil 959 13 393