Kulturmiljø og landskap

Østfold er rikt på kulturmiljøer og historiske landskap. Her leder vi deg gjennom dette landskapet.

Et kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Kulturmiljøer kan man finne i både byer og tettsteder, i jordbrukslandskap og i skog og utmark. Eksempler på dette kan være et byområde med særegen arkitektur, et kulturlandskap rundt en middelalderkirke, et herregårdsmiljø, et større område med mye fornminner, et sjøbumiljø eller et industriområde med fabrikker og arbeiderboliger. Fylkeskonservatoren er opptatt av at kulturminnene sees i sammenheng med det miljøet og landskapet de er en del av. Vi ønsker derfor å bidra til at de gjøres gode avgrensinger av både kulturmiljøene og de historiske landskapene når fremtidige arealplaner skal utarbeides.

Foto av Fredriksten festning i Halden - Klikk for stort bildeFoto av Fredriksten festning i Halden Lars Ole Klavestad


Grensebyen Halden har en rekke kulturmiljøer og historiske landskap av nasjonal og regional verdi. Bymiljøene og Fredriksten festning er gode eksempler på dette. Bildet av den ruvende festningen på høyden ovenfor byen er tatt fra Rød herregård.

 

Det finnes flere registre og databaser over de verneverdige kulturmiljøene og de historiske landskapene i Østfold:

NB!-registeret (Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer)

NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. NB!-registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. I Østfold er det NB!-områder i de fire store byene:


Lenke til NB!-registeret.
Gamlebyen i Fredrikstad er landets første planlagte by. Den inngår i NB!-registeret. Bildet er fra den søndre delen av Voldgaten. Foto: Lars Ole Klavestad. - Klikk for stort bildeGamlebyen i Fredrikstad er landets første planlagte by. Den inngår i NB!-registeret. Bildet er fra den søndre delen av Voldgaten. Foto: Lars Ole Klavestad. Lars Ole Klavestad

KULA (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse)

Nasjonalt register som er et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommuner og andre myndigheter som påvirker og styrer utviklingen av landskap. Det klargjør hvilke landskap det knytter seg nasjonale interesser til, hva disse består i og hvordan de bør ivaretas. Dette skal bidra til økt forutsigbarhet i arealplanleggingen. Registeret ble etablert av Riksantikvaren i 2015, og Østfold var det første fylket i landet hvor dette ble gjennomført. Registeret ble laget i nært samarbeid med Fylkeskonservatoren.

Følgende ni landskap inngår: 1) Haldenvassdraget, 2) Glomma gjennom Indre Østfold, 3) Søndre Jeløy, 4) Værne kloster-området, 5) Sarpsfossen, Borregaard og Hafslund, 6) Oldtidsveien-Skjebergsletta, 7) Fredrikstad festning, Gamlebyen og Byens marker, 8) Iddefjordsfjella og 9) Østre øyer, Hvaler.
 

Regionalt verdifulle kulturmiljøer

I arbeidet med fylkesplanens arealstrategi (2008 og 2017) er det blitt avgrenset en rekke særlig verdifulle kulturmiljøer i Østfold. Ved vurderingen er det blitt valgt ut kulturmiljøer som er representative for fylkets egenart, og/eller er av nasjonal betydning, slik som herregårdene og herregårdslandskapet, det store antall middelalderkirker og automatisk fredede kulturminner, festningsanlegg og teknisk-industrielle kulturminner.

Kulturmiljøene er knyttet til viktige landskapsstrukturer som raet, jordbruksområdene i ytre Østfold, jord- og skogsbygdene i indre Østfold, vassdragene, kysten og byene. Mange av de regionalt verdifulle kulturmiljøene er angitt som hensynssone kulturmiljø i kommuneplanene. For lokalt verdifulle kulturmiljøer viser vi til de kommunale kulturminneplanene, som det er utarbeidet flere av i Østfold.

Kart over regionalt verdifulle kulturmiljøer i Østfold (PDF, 753 kB)

Opplisting av 38  regionalt verdifulle kulturmiljøer finnes på side 53 i del 2 i Kulturminneplan for Østfold (PDF, 6 MB)  2010-2022.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

For å ta vare på verdifulle kulturlandskap i jordbruket, utpekte regjeringen i 2009 22 helhetlige landskap i Norge med store biologiske og kulturhistoriske verdier. Områdene følges opp med en særskilt forvaltning.

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.

I Østfold inngår Bøensætre (med tilliggende husmannsplasser) i Aremark i ordningen. Fra 2017 vil også Værne Kloster-området i Rygge være et slikt landskap.

Landskapsvernområder

Noen kulturlandskap er så spesielle at de har blitt vernet som landskapsvernområder. Da vernes de mot utbygging, nye veier, nye kraftledninger m.m. Samtidig er det viktig at landbruket fortsetter slik at det åpne landskapet opprettholdes.

I Østfold er det fem landskapsvernområder: Søndre Jeløy i Moss, Eldøya-Sletter i Rygge/Råde, Rokke i Halden, Berby i Halden og Værne kloster i Rygge.

Kulturminnene er en viktig del av landskapsvernområdene. Dette gjelder spesielt lystgårdslandskapet på Søndre Jeløy og herregårdslandskapet rundt Værne kloster.

Fylkesmannen har forvaltningsansvaret for fylkets landskapsvernområder, med unntak av Søndre Jeløy, som forvaltes av Moss kommune.

Store Råholmen – midlertidig kulturmiljøfredning

Kulturmiljøet på Store Råholmen utenfor Kråkerøy i Fredrikstad ble fredet 14. august 2018.

På holmen finnes et særdeles godt bevart og representativt stenbruddsanlegg. Foruten selve bruddet med karakteristiske stenfyllinger, består anlegget av skinnegang, vogner, kran og bryggeanlegg for utskipning. I tillegg består miljøet av et stort antall tilvirkede stenblokker, noe som det er sjelden å finne liggende i selve bruddene.

Stenhogging er en svært viktig del av Østfolds industri- og kulturhistorie. Kulturmiljøet på Store Råholmen er således en god representant for den lokale historien, samtidig som det har sterke referanser til verdenshistorien og andre verdenskrig. På holmen finnes i dag ca 260 ferdige blokker, fordelt på 30 ulike typer, hogd på bestilling til Hitlers påtenkte seiersmonument i Berlin.

Fredningens omfang

Fredningen omfatter et areal på 21.006 m², som utgjør den sørøstre delen av Store Råholmen. Fredningen omfatter flere større steinbrudd, fyllinger, anlegg og depoter av tilvirkede granittblokker, samt kai, skinnegang, vogner, rester av kraner og omlag 260 ferdig tilvirkede granittblokker.

 
Kulturmiljøet på Store Råholmen utenfor Kråkerøy i Fredrikstad knytter seg både til et mørkt kapittel i verdenshistorien og til Østfolds industrihistorie. - Klikk for stort bildeKulturmiljøet på Store Råholmen utenfor Kråkerøy i Fredrikstad knytter seg både til et mørkt kapittel i verdenshistorien og til Østfolds industrihistorie. Lars Ole Klavestad