Eier du en fredet bygning eller anlegg?

Eier du en fredet bygning eller anlegg har du fått ansvar for å ta vare på en viktig del av landets verdifulle kulturarv, men du har også krav på råd, veiledning og eventuelt tilskudd fra kulturminneforvaltningen.
Klikk for stort bildeLåven på Vestre Bråte bygdetun 1 Kjetil Eriksen 2009

Les mer om dette i Riksantikvarens informasjonsark Å eie et fredet hus (PDF, 935 kB)  

Tilskudd

Private eiere av fredede bygninger og anlegg kan hvert år søke om tilskudd til istandsetting av sine bygninger. Søknaden skal sendes til fylkeskommunen som melder behovet videre til Riksantikvaren. Riksantikvaren fordeler så hvert år et beløp til fylkeskommunene som igjen fordeler tilskudd til den enkelte søker.

Målet er at disse bygningene og anleggene skal settes i stand slik at de har ordinært vedlikeholdsnivå. Tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall vil bli gitt høy prioritet. Tilskudd er ment som vederlag til fordyrende arbeid som følger av vilkår for dispensasjon, men også til spesielt tyngende vedlikeholdsansvar.

Private eiere kan være enkeltpersoner, stiftelser, styret i foreninger/ organisasjoner/ sameie, kirkesokn, sokneråd, frivillige organisasjoner eller liknende. 

Hvis tiltaket krever dispensasjon fra kulturminneloven, må tiltaket utføres i samsvar med dispensasjonsvedtaket.

Tiltaket skal utføres etter antikvariske retningslinjer og i samsvar med andre retningslinjer fra Riksantikvaren og fylkeskommunen.

Søknadsfrist: 15. november hvert år

Søknad om dispensasjon fra fredningsvedtak

Dersom du eier en fredet bygning og ønsker å gjøre tiltak på bygningen som går lenger enn vanlig vedlikehold, kan du søke om dispensasjon fra fredningsvedtaket.

Vanlig vedlikehold er å ta vare på og reparere eksisterende bygningselementer, som for eksempel dører, vinduer, listverk, gerikter, overflater og overflatebehandling, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Å se over taket etter vinteren, og bytte ut en og annen knust takstein med tilsvarende, er vedlikehold. Det krever ingen dispensasjonssøknad. Skal du bytte lektene og skifte deler av undertaket for eksempel, må du derimot søke om dispensasjon. Ved tvil, kontakt fylkeskommunen.

Vanlig vedlikehold på fredede bygninger skal skje i samsvar med opprinnelig eller eksisterende teknikk, utførelse og materialbruk, og på en måte som ikke reduserer arkitektoniske og kulturhistoriske verdier.

Det kan gis dispensasjon dersom det ikke er snakk om et vesentlig inngrep i den fredete bygningen eller anlegget. Dispensasjon gis bare i særlige tilfeller. Se kulturminneloven § 15a 

Hvorfor kreves det dispensasjon?

I Norge er det bare noen få bygninger som er fredet. De representerer viktige kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdier. Dispensasjonsbehandlingen skal sikre disse verdiene for framtida dersom en eier ønsker å foreta endringer på en fredet bygning.

Riksantikvaren har utarbeidet et rundskriv om dispensasjon.

Forsikring av fredete bygninger

Det har lenge vært en utfordring for eiere av fredete bygninger å få disse forsikret. Eiere har ofte endt opp med meget dyre forsikringspremier. Kulturminneforvaltningen dekker pålagte merkostnader

Mange forsikringsselskap mener at fredning kan medføre større utbetaling til delskade knyttet til antikvariske merutgifter.

Riksantikvaren har derfor bestemt at kulturminneforvaltningen (fylkeskommunene/Sametinget) tar alle merkostnader ved et eventuelt pålegg fra kulturminnemyndighetene om antikvarisk istandsetting i forbindelse med brann eller andre skader på bygningene.

Det er i utgangspunktet et krav at bygningen må være forsikret for å kunne få tilskudd til istandsetting.

Råd om bygningsvern

På Riksantikvarens nettsider finnes nyttig informasjon om bevaring av gamle bygninger. Det er også utarbeidet en serie med informasjonsark om temaet

Du vil også kunne finne mye nyttig informasjon fra nettsidene til Bygg og Bevar. Her kan du også finne håndverkere som har erfaring med istandsetting av gamle bygninger.

Kontakt

Magne Roar Murtnes
E-post
Telefon 69 11 75 39
Mobil 452 38 835