Middelalderprosjektet: Middelalderen i Østfold, kirkesteder og pilegrimsleder

Østfold fylkeskommune har et eget prosjekt viet middelalderens kulturminner og kulturmiljøer. 

Kart som viser spredningen av funn fra middelalder i Østfold. Kartutsnitt fra den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden, hentet 19.05.2017. - Klikk for stort bildeKart som viser spredningen av funn fra middelalder i Østfold. Kartutsnitt fra den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden, hentet 19.05.2017. Riksantikvarens database Askeladden Østfold har en rik førreformatorisk kulturarv fra alle perioder av forhistorisk tid, men er hittil mest kjent for sine mange kulturminner fra bronsealder og eldre jernalder. Et omfattende materiale også fra middelalderen (1030-1537) gjør at Østfold fylkeskommune vil gi perioden den oppmerksomheten den fortjener. 

Middelalderen i Østfold

Fra middelalderen i Østfold kjenner vi foreløpig 16 stående steinkirker, 37-38 tidligere kirker, 3 kirkeruiner, 20 kirkegårdslokaliteter, tre kjente hellige/helende kilder, to skipsfunn og en borgruin. I tillegg har vi, ved siden av de rundt 350 Hvalertuftene, foreløpig minst 34 øvrige lokaliteter og funnsteder. Pilegrimsleden gikk gjennom fylket, med flere sidegrener og mindre lokale traseer. Og ikke minst har vi Olav Haraldssons by Borg, som han anla i 1016. I mange sammenhenger inngår det nåværende Østfold i spennende fortellinger innenfor sagalitteraturen. Vi kan for eksempel lese om Håkon Håkonsson (født på Folkenborg i Eidsberg i 1204) og hans mor Inga fra Varteig!

Øst for Folden

Årsaker til Østfolds posisjon i middelalderen ligger i landskapet og beliggenheten; øst for Folden mellom Kontinentet og Akershus fylke med veien videre mot Nidaros. Også de kulturhistoriske betingelsene - bosetningshistorien og de økonomisk-politiske strukturene i forhistorisk tid og frem til reformasjonen i 1537 dannet grobunn for Østfolds betydning i middelalderen. 


De gamle bygdene

I Østfold ligger de nåværende middelalderkirkene og de tidligere kirkestedene sentralt i de gamle bygdene, omgitt av kulturminner fra bronsealderen (helleristninger, gravrøyser, bosetningsspor) og jernalderen (gravfelt, bosetningsspor). Pilegrimsledene passerte gjennom de gamle bosetningsområdene og knyttet kirkestedene sammen. Når kirker ble ødelagt ved brann, eller ble revet, ble nye kirker vanligvis reist på, eller nær ved, de gamle kirkestedene. Til sammen viser dette en kulturhistorisk kontinuitet, med økonomiske, politiske, rituelle og strategiske dimensjoner.  

Middelalderprosjektet

Prosjektet skal tilrettelegge for opplevelser, vern og bruk av middelalderens kulturminner og kulturmiljøer i Østfold. Dette skal gjøres gjennom tilgjengeliggjøring og formidling av stedene i deres landskapsmessige og kulturhistoriske sammenhenger. Også fornminnene som ligger i tilknytning til kirkene, kirkestedene og pilegrimsledene vil bli trukket frem i lyset. Det ligger også mange spennende koblinger til kulturminner og kulturmiljøer fra senere tid. Vi planlegger å legge til rette for friluftsliv og turgåing med historisk innhold, og til å få opplevelser og kortreiste produkter på gårder i nærheten. 

Alle kommunene i Østfold har anlegg og lokaliteter fra middelalderen. Prosjektet vil derfor etter hvert omfatte hele Østfold.

Prosjektet støttes av Riksantikvaren over Verdiskapingsprogrammet. 

Samarbeid

Det skal skapes nettverk på regionalt og lokalt nivå, som skal sikre god forankring og bred deltakelse av aktører med et vidt spekter av interesser. Prosjektet skal være katalysator og premissleverandør for tiltak og aktiviteter innenfor kunnskapsproduksjon og -formidling, helhetlige opplevelser, friluftsliv og folkehelse, næringsutvikling og kulturbasert intern og ekstern turisme.

Vi ser for oss mange samarbeidspartnere i Østfold: Kommunene, historielagene og andre frivillige organisasjoner, museene, kirken, landbruksorganisasjonene, opplevelsesnæringen og Fylkesmannen, og selvsagt grunneierne. 

Prosjektleder er Ida Charlotte Wendel.

Kontakt

Ida Charlotte Wendel
E-post
Telefon 69 11 75 21
Mobil 918 56 416