Retningslinjer for Østfold fylkeskommunes treårige festivalstøtte

Søknadsfrist for tildeling av ledige midler til festivaler er 1. september.

Søknadene om festivalstøtte blir behandlet av en fagkomite ved fylkeskultursjefen. Fylkesrådmannen legger frem en instilling på de utvalgte festivaler for Næring og kulturkomiteen for tildeling.

 • Ved tildeling av festivalstøtte vil Østfold fylkeskommune legge vekt på god kunstnerisk utvikling og profesjonell organisasjon, samt festivalens forankring i kommune, region og
hele fylket. 
 • Det forutsettes at festivalen søker om fast tildeling av statlige midler. 
 • Det forutsettes at festivalen har blitt gjennomført i samme vertskommune/er i minst tre år før første søknads år. 
 • Det kan søkes om festivalstøtte på inntil kr. 150.000,- pr. år i tre år. 
 • Støtte kan bare gis til festivaler som er forankret og gjennomføres i Østfold. 
 • Det forutsettes bekreftelse på minst tilsvarende støttebeløp fra vertskommune/er eller 
annen lokal finansiering. 
 • Festivalen må være av minimum to dagers varighet og omfatte flere ulike arrangement. 
 • Ha tilbud også rettet mot barn / ungdom under 18 år. 
 • Ha tilbud som bidrar til kulturelt mangfold og inkludering. 
 • Festivalen skal være organisert med et styre som har ansvar for program og økonomi.
 • Søkere skal legge ved dokumentasjon over de siste tre års virksomhet: program, årsrapport og regnskap.
 • Søknaden må inneholde: kunstnerisk profil og program, organisering, budsjett og 
finansiering.

Kontakt

Svein Helge Treimo
E-post
Mobil 970 21 487