Tilskudd til kulturbygg og arenaer

Klikk for stort bilde

Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men ikke til vedlikehold eller drift.

Hvem kan søke?

Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd:

 • Fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak
 • Frivillige organisasjoner
 • Institusjoner
 • Aksjeselskap/allmennaksjeselskapet

Slik søker du

Du søker via kulturdepartementets elektroniske søknadskjema.

Før du søker bør du ta kontakt med din kommune for å sjekke om du kan søke tilskudd til din kulturarena via denne ordningen.

 
 

Dette kan du søke om

 • Kjøp av lokaler til kulturformål
 • Nybygging av kulturarenaer
 • Ombygging av eksisterende lokaler

Du kan også få tilskudd til ombygging/tilbygg, modernisering/rehabilitering eller fastmontert inventar i allerede eksisterende lokaler.

Med kulturarenaer mener vi i denne sammenheng:

 • kulturhus og flerbrukssaler
 • samfunnshus/grendehus/forsamlingshus
 • utearenaer for kulturaktivitet
 • teater/scenekunstlokaler
 • konsertsaler
 • gallerier/formidlingslokaler for billedkunst
 • bygg for museum eller kulturverntiltak
 • bibliotek og kino
 • lokaler og verksteder for øving/produksjon av  kultur

Det gis ikke tilskudd til kirkebygg og andre religiøse lokaler, eller lokaler til kommersielle kulturformål.

 

Søknadsfrist

1. oktober 2017, og deretter 15. desember fra 2018 og hvert år deretter.

Retningslinjer

Du kan søke om 1/3 av prosjektets totale, godkjente kostnad. Ved samlokalisering med andre formål foretas det en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer. 

Lokalt kulturbygg/-arena: Inntil 2 000.000 kroner, nedre grense for godkjent prosjektkostnad er kr 450 000.

Regionalt kulturbygg/-arena: Inntil 10.000.000 kroner. Funksjonene og kvaliteten på tilbudet skal ha høy kvalitet og ha regional interesse. Har bygget en scene skal den tilfredsstille Riksteateret sine krav for å benytte scenen. I de tilfeller et lokalt kulturbygg delvis har regionale funksjoner kan fylkeskommunen gjøre en skjønnsmessig vurdering av tilskuddet.

Tiltak i kulturbygg/-arena, med særskilt regional betydning: Fordeling av næring- og kulturkomiteen etter særskilt vurdering.

Kontakt

Stein Cato Røsnæs
E-post
Mobil 478 24 811