Støtte til bokproduksjoner/bokinnkjøp

Du kan søke om støtte til produksjon av bøker og innkjøp av bøker med Østfold som tema.

Slik søker du

Du søker via ordningen for støtte til kulturproduksjonerdette søknadsskjemaet.

Søknadfrist

Det er to søknadsfrister: 15. mars og 15. oktober hvert år.

Kriterier for ordningen med bokstøtte

Utdypende kriterier gjelder for støtte til bokproduksjoner, utover gjeldende retningslinjer for Støtte til kulturproduksjoner:

Formålet med støtteordningen er at det tilrettelegges for at det kan bli skrevet, utgitt, spredt og lest ny sakprosa innenfor historie, geografi/topografi, samfunn og biografier av høy kvalitet som har betydning for østfoldsamfunnet.

Ordningen skal sørge for at innkjøpte titler blir fordelt etter en gitt fordelingsnøkkel til fylkets folkebibliotek og til skolebibliotekene på de videregående skolene. I tillegg kan det ved behov kjøpes inn et antall eksemplarer til øvrig bruk som gaver og lignende.

Støtten kan gis som direkte støtte og til innkjøp av titler til utgivelser med Østfold som tema.

Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse som klart redegjør for:

  • innhold, målgruppe og formål med et manus som fremstår som et helhetlig verk
  • inneha innholds- og formidlingsmessige kvaliteter
  • er egnet til å tilføre kunnskap, stimulere til faglig interesse og refleksjon og/eller berike samfunnsdebatten

Søknaden må tydelig beskrive fordeling mellom direkte støtte og innkjøp av tittel.

Tittelen bør kunne tilgjengeliggjøres både som trykte bøker og e-bøker.

Det forutsettes at det også søkes om støtte fra vertskommunen.

Kravet til lik andel fra vertskommunen kan i særskilte tilfeller fravikes hvis prosjektet innehar den ønskede kvalitet og vertskommunen ikke har økonomisk mulighet til å støtte i samme grad.

Innkjøp av titler settes til bokhandlerpris og begrenses til ca. 30 eks som fordeles med 1 eks pr. folkebibliotek og 1 eks. pr. bibliotek i videregående skole i Østfold. Det kan i tillegg kjøpes inn eksemplarer til øvrig bruk.

En fagkomite ledet av fylkesbiblioteksjefen vurderer søknadene og innstiller på støtte.

Første halvdel av støtteandel utbetales ved fremvisning av trykkeklart manus og andre del utløses først ved mottak av ferdigstilt tittel.