Satsingsområder kultur

Et ledende kulturfylke. Ytringsfrihet og engasjerende opplevelser for alle. God tilrettelegging for både det profesjonelle kulturlivet og det frivillige organisasjonslivet. 

Dette er noen av de viktigste målene for Østfold fylkeskommunes kultursatsing.

Østfold fylkeskommune er en regional utviklingsaktør for kulturfeltet i Østfold som arbeider for å forene statlig, fylkeskommunal og kommunal politikk og virksomhet innenfor området.

Hovedmålet for kultur i fylkesplanen er:

«Østfold skal være et ledende kulturfylke som legger vekt på kultur for å sikre ytringsfrihet og engasjerende opplevelser for alle. Kulturen og kunstens bærekraft skal utvikles gjennom å legge til rette gode forhold for de kompetente institusjonene, kunstfagmiljøene og det frivillige organisasjonslivet, og stimulere til samarbeid mellom profesjonelle og amatører, på tvers av genre og kommunegrenser».

Østfold fylkeskommune legger vekt på en kulturpolitikk som i størst mulig grad bidrar til en bærekraftig regional utvikling. Dette gjør vi ved å legge til rette for utviklingen av et kulturliv tilpasset et inkluderende og demokratisk samfunn, stimulere de kompetente kunstmiljøer, frivillighet og møte framtidas behov.

Dette er strategiene i kulturplanen:

 1. Øke den kulturelle kompetansen i befolkningen
 2. Bygge infrastruktur for utveksling av kultur
 3. Stimulere de kompetente kunst og kulturmiljøene
 4. Utvikle særlige satsninger
 5. Bygge kulturarenaer
 6. Utvikle opplevelsesnæringer
 7. Regionale strategier
 8. Prioriterte samarbeidsområder med sentrale myndigheter

Tiltak for å stimulere kulturlivet

 • Rådgiving på ulike kunstfelt.
 • Ta initiativ og bidrag til ulike prosjekter
 • Høringsinstans av ulike fylkeskommunale, nasjonale og kommunale planer.
 • Følge opp nasjonal, regional og kommunal kulturpolitikk.
 • Bredt samarbeid med ulike aktører på kulturområdet.
 • Forvaltningsansvar for en rekke økonomiske støtteordninger på kulturområdet:

Regionalplan for kultur 

Kontakt

Toril Mølmen
E-post
Mobil 915 48 632
Svein Helge Treimo
E-post
Mobil 970 21 487