Bygge anlegg for idrett og fysisk aktivitet?

fem barn på bmx sykler - Klikk for stort bilde Tenker du på å søke om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg? Her får du vite hvordan det gjøres og hva som kreves. Se også vår informasjonsbrosjyre om spillemidler (PDF, 3 MB).

Fylkeskommunen er delegert myndighet fra staten til å fordele spillemidler til:

 • Ordinære anlegg (idretts- og friluftslivsanlegg)
 • Rehabilitering av idrettsanlegg, inkludert ombygging av eldre idrettsanlegg for å ivareta universell utforming.
 • Nærmiljøanlegg

Hvem kan søke om spillemidler?

Søkere om tilskudd av spillemidlene til ordinære idrettsanlegg kan være:

 • Kommuner og fylkeskommuner 
 • Idrettslag
 • Friluftsorganisasjoner
 • Aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger

Søkere om tilskudd av spillemidlene til nærmiljøanlegg kan være:

 • Velforeninger og borettslag og lignende, i tillegg til de som er nevnt over

Hvordan søke - og hva er fristene?

Når du skal starte med søknaden er det viktig at du først tar kontakt med egen kommune via servicetorget eller kulturkontoret.

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden idrettsanlegg.no.

Det er særlig viktig å merke seg:

 • Planene for idrettsanlegg må på forhånd være godkjent av kommunen, med unntak av planer for enkelte typer mer kostnadskrevende idrettsanlegg. Disse må sendes inn til departementet for forhåndsgodkjenning.
 • Frist for søknad til kommunen er 1. oktober
 • Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 15. januar
 • Det er departementet som fastsetter rammen for de midlene fylkeskommunene får til fordeling hvert år. Departementet skal gi fylkeskommunene beskjed om beløpets størrelse innen 1. mai
 • Det er fylkeskommunen som fordeler de tildelte beløpene og informerer søkere om resultatet innen 1. juli

Hva kan du om søke tilskudd til?

 • Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser
 • Nærmiljøanlegg.
  • Dette gjelder anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig i tilknytning til bo- og/ eller oppholdsområder. Eksempel kan være en ballbinge eller sandvolleyballbane

Slik er søkeprosessen:

 • Søknadene går først til kommunen der anlegget er lokalisert.
 • Så foretar kommunen en intern prioritering av søknadene, før disse oversendes fylkeskommunen.
 • Når det skal tildeles spillemidler følger fylkeskommunen departementets bestemmelser, kommunenes prioriteringer og føringer fra regionalplan for fysisk aktivitet
 • I regional plan for fysisk aktivitet er det blant annet lagt vekt på:
  • Idrettslige vurderinger
  • Tidligere utbygging (dekningsgrad)
  • Oppfølging av idrettsrådene og kommunenes prioriteringer
  • Geografisk fordeling
  • Likviditet hos søkere
  • Forholdsvis fordeling mellom sommer/vinteranlegg og rimelig fordeling mellom idrettsgrenene
  • Det er også et ønske å prioritere samarbeidsprosjekter mellom kommuner og andre utbyggere for å realisere større anlegg

Verktøy for planlegging og drift av anlegg

Gode idrettsanlegg.no er en nettside der du kan finne informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

For hver type anlegg vil du blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter.

Nettsiden er etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT).

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om spillemiddelordningen: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, søknadsskjema, veiledere og maler finnes hos kulturdepartementet. Her finner du lenke til departementets nettsider.

Du kan også søke om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Kontakt

Stein Cato Røsnæs
E-post
Mobil 478 24 811
Simen Dugstad Nordeide
E-post
Mobil 975 30 345