Tilskudd til interkommunale idrettsanlegg

Dersom to eller flere kommuner samarbeider om å bygge og drifte et idrettsanlegg, kan det søkes om ekstra spillemidler. 

Det er ressurs- og bruksmessig gunstig at flere kommuner går sammen om å bygge og drifte idrettsanlegg det ellers ville vært vanskelig å realisere innenfor én kommune. Derfor er det etablert en tilskuddsordning for interkommunale idrettsanlegg i Østfold, på totalt 13 millioner kroner i økonomiplanperioden 2017 - 2020.

Fristen for å søke fylkeskommunen om spillemidler er 15. januar hvert år. For å kunne søke om ekstra statlige spillemidler - særskilt tilskudd ved større interkommunale idrettsanlegg - må det foreligge en godkjennelse fra Kulturdepartementet, innen 15 januar.

Hva er et interkommunalt anlegg?

I «Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016» er interkommunale anlegg definert som: «Anlegg der det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner, vedrørende investering og drift».

Interkommunale idrettsanlegg kan få et tillegg på 30 % av ordinært tilskudd (spillemidler) hvis følgende vilkår er oppfylt:

  1. Anlegget er et større, kostnadskrevende anlegg, f.eks. svømmeanlegg eller idrettshall.
  2. Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende investering og drift. Avtalen, se vedlegg 1 for Kulturdepartementets mal, må inneholde følgende elementer:
  • Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets godkjente kostnad i investeringstilskudd. Kommunenes tilskudd må dokumenteres.
  • Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets faktiske driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20 år. Driftstilskuddet kan ikke begrenses til et nominelt beløp gjennom 20-årsperioden.

Departementet godkjenner om anlegg oppfyller vilkårene, basert på egen søknad.

Betingelser for å søke:

  • Det skal foreligge en godkjent spillemiddelsøknad for ordinære midler fra fylkeskommunen.
  • Kulturdepartementet skal ha godkjent anlegget som interkommunalt idrettsanlegg.

Merk følgende tilleggskrav for å bli vurdert under den fylkeskommunale ordningen. I tillegg til Kulturdepartementets krav om godkjennelse som Interkommunalt anlegg:

  • For å kunne søke om ekstra tilskuddsmidler for interkommunale idrettsanlegg fra Østfold fylkeskommune, må anlegget ha regionale funksjoner, dvs. tilføre regionen en verdi utover den åpenbare verdien for de parter som samarbeider om realiseringen av et interkommunalt anlegg.

Behandling

  • Fylkestinget fordeler ordinære spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i juni hvert år.
  • Søknader om tilskudd fra Østfold fylkeskommunes egen stimuleringsordning for interkommunale anlegg behandles i samme sak.
  • Ordningen gis ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at interkommunale anlegg som har mottatt tilsagn om spillemidler til og med søknadsåret 2017, ikke kan søke på denne ordningen.

Les mer om spillemidler

Kontakt

Stein Cato Røsnæs
E-post
Mobil 478 24 811