Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer

Tilskudd til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. 

Hensikten med ordningen er å stimulere kommuner til kreativitet og nytenkning når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. 

For å kunne få støtte fra denne tilskuddsordningen forutsettes det derfor at anlegget inneholder vesentlige elementer av nyskaping. Departementet understreker betydningen av at relevante brukergrupper involveres i utformingen og i plassering av anlegget.

Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt over tre år, og det tas sikte på å sette av til sammen 100 millioner kroner.
Ordningen er opprettet av Kulturdepartementet og finansieres av spillemidlene til idrettsformål.

Mer informasjon om frister og hvordan du søker på anleggsregisteret.no
 

Kontakt

Stein Cato Røsnæs
E-post
Mobil 478 24 811