Satsingsområder idrett

Østfold fylkeskommune er en regional utviklingsaktør som skal skape og legge forholdene til rette for idrett og fysisk aktivitet for alle. Vi skal også forene statlig, fylkeskommunal og kommunal politikk og virksomhet innenfor området.

I vårt arbeid betyr det at vi og våre samarbeidspartnere skal koordinere og legge til rette for at alle barn og unge, voksne og eldre i Østfold skal kunne drive med egenorganisert fysisk aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten.

Våre samarbeidspartnere er idretten, gjennom Østfold idrettskrets og kommunene i Østfold. Det er gjerne kommunene som bygger og drifter idretts- og nærmiljøanlegg, mens det er i idrettslagene og i frivillige organisasjoner at aktiviteten i stor grad blir skapt.

Hovedmålet for arbeidet med idrettsanlegg i fylket er at Østfold fylkeskommune som regional utviklingsaktør skal sikre en helhetlig utbygging av anlegg, på tvers av kommunegrensene. Et viktig virkemiddel er ansvaret for å forvalte tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler). Her vi har følgende ansvarsområder:

  • Mobilisering og formidling av kunnskap om idrettsanlegg og finansieringsordninger
  • Behandling av søknader om spillemidler fra lag/foreninger og kommuner
  • Veiledning av søkere til spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, inkludert planlegging av nye og rehabilitering av gamle anlegg

Fylkeskommunen ønsker også å være en pådriver for at det arrangeres større nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer i Østfold. Dette skaper stor frivillig innsats og gir positive synergieffekter i regionen, på tvers av kommunegrenser og næringer.

Andre arbeidsområder:

Regional plan for fysisk aktivitet

  

Kontakt

Toril Mølmen
E-post
Mobil 915 48 632
Stein Cato Røsnæs
E-post
Mobil 478 24 811