Samarbeidsalliansen Osloregionen

Samarbeidsalliansen Osloregionens mål er å styrke Osloregionen som konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet 17. desember 2004. Alliansen består av 78 kommuner og fem fylkeskommuner i hovedstadsområdet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland og Østfold fylkeskommuner, Oslo kommune, samtlige kommuner i Akershus og Østfold, samt kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Oppland og Hedmark.

Samarbeidet i regionen skal være basert på frivillighet og være rettet mot de oppgavene som det anses hensiktsmessig å samarbeide om. Samarbeidet skal rettes inn mot utforming av strategier der samordning av deltakernes innsats vil være viktig, enten fordi oppgavene ikke kan ivaretas alene eller fordi det i dag ikke er arenaer som ivaretar oppgavene tilstrekkelig godt.

Osloregionen er landets viktigste innfallsport for det internasjonale samfunn og næringsliv. I denne sammenheng er det bekymringsfullt at regionen er i ferd med å tape kampen om skandinaviske hovedkontor for internasjonale selskaper.

Samarbeidet er dermed begrunnet i en situasjon der Osloregionen både skal møte utfordringen fra nasjonale sentraliseringstendenser og internasjonalt fra stadig sterkere, europeiske storbyregioner.

Mer konkret er utfordringene knyttet til:

  • utvikling av utbyggingsmønster
  • samferdsel og kommunikasjon
  • styrking av kompetanse og verdiskaping
  • styrking av felles profilering nasjonalt og internasjonalt
  • samarbeid om sosial infrastruktur

Generelt vil det være viktig å utvikle et interessefellesskap, som kan gi grunnlag for samordnet opptreden i de saker som til enhver tid anses som viktige for regionen.

Fylkeskommunens medlem i Osloregionens styre er fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen.

Her finner du lenke til Osloregionens hjemmeside