Hvor finner du ulike reglement og rutiner?

Personal og lederhåndbok, samt HMS håndbok

Her finner du informasjon om dine rettigheter, plikter og ansvar som ansatt i Østfold fylkeskommune. Det kan være sykemelding, avvikling av ferie, lønnsbestemmelser, tjenestereise, permisjonssøknad og lignende. Ledere finner også rutiner og retningslinjer om oppfølging og utvikling av medarbeidere. I tillegg finner du HMS håndboken her, med blant annet rutine for PC brille (terminalbriller).

Visma enterprise
Her søker du om ferie, avspasering, fører reiseregning og kjøregodtgjørelse, finner din lønnsslipp, betaler faktura og lignende.

Reglement for politikere

Her finner du reglement for politiske utvalg, skjema for møtegodtgjøring og andre aktuelle retningslinjer for politikere.

Oppfølging av politiske saker (tertialrapportering)

Her finner du eget skjema for melding om oppfølging av politiske saker.

Qm+ HMS system
Her finner du skjemaer og rutiner for HMS-området, som for eksempel:

  • Østfold fylkeskommunes HMS-håndbok 
  • Oversikt over de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten 
  • HMS-skjema (avviksmelding) 
  • HMS-dokumentasjon og prosedyrer som gjelder spesielt for den enkelte virksomhet 
  • Statistikker og oversikter for ledere og verneombud 
  • System for oppfølging av avviksmeldinger og planlegging av aktiviteter for ledere 

Økonomi og innkjøp

Rutiner og skjemaer for økonomi og innkjøp ligger på intranett for ansatte.