Hovedprosjektleder: – Det viktigste er å beholde kompetansen i Viken

Hovedprosjektleder Harald Horne er klar på hva som er det viktigste suksesskriteriet å få med inn i Viken fylkeskommune. 

FULLSATT: Mange ville få med seg informasjonsmøtet om Viken-byggingen. FOTO: Fredrik Norland, Østfold fylkeskommune - Klikk for stort bildeFULLSATT: Mange ville få med seg informasjonsmøtet om Viken-byggingen. FOTO: Fredrik Norland, Østfold fylkeskommune

– Det viktigste for Viken er å beholde kompetansen. 

Det var hovedbudskapet Horne ga på informasjonsmøtet for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune 4. desember.

Her kan du se hele informasjonsmøtet med Harald Horne 4. desember

Statusoppdateringen på Viken-arbeidet ble gitt på fylkeshuset i Østfold dagen etter at fellesnemnda for Viken fylkeskommune hadde fattet flere nye vedtak i sitt møte i Vestfossen.

– Vi er engstelige for at for mange velger å forlate skuta. Alle vet at uten god kompetanse, og uten flinke ansatte vil vi som organisasjon komme skeivt ut, sa Horne. 

Skal sikre fleksibilitet og rekruttere bredt

For å beholde kompetansen er det i byggingen av den nye fylkeskommunenen blitt nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeider konkrete betingelser for ansatte i Viken fylkeskommune.

Arbeidsgruppa skal blant annet jobbe for betingelser som "sikrer fleksible løsninger, som bidrar til at Viken fylkeskommune kan rekruttere bredt, sørge for, og sikre best mulig kompetanse på alle nivåer og alle fagområder i organisasjonen".

Konkret innebærer dette at arbeidsgruppa blant annet skal jobbe fram forslag til alternative arbeidsmåter og arbeidssteder, tiltak og tidsplan for lønnsharmonisering, samt diverse pensjonsordninger. 

På fellesnemndas møte 3. desember sto blant annet en sak om lønnsharmonisering, sluttpakker, gavepensjon og førtidspensjon på agendaen.

VIKTIGHETEN AV KOMPETANSE: Det er viktig at vi beholder kompetansen, var et av Harald Hornes hovedbudskap. - Klikk for stort bildeVIKTIGHETEN AV KOMPETANSE: Det er viktig at vi beholder kompetansen, var et av Harald Hornes hovedbudskap.

 – Det viktigste i den saken er altså det som ikke står i vedtaket, nemlig at man følger opp omstillingsdokumentet som tidligere er vedtatt, fortalte Horne. Det var her han viste til viktigheten av å få med seg kompetansen som finnes i de tre fylkeskommunene i dag inn i Viken.  

Les også: Omstillingsdokumentet som er vedtatt i forbindelse med etableringen av Viken fylkeskommune

– Men så er det likevel enkelte ansatte som av ulike grunner vil føle at det er vanskelig å gå over i en ny organisasjon. Da har man åpnet opp for mulige sluttpakker eller gavepensjon, etter avtale med arbeidsgiver, sa Horne.

Han understreket at det ikke er en rettighet man har, men er en ordning som arbeidsgiver etter avtale med den enkeltansatte kan ta i bruk. Ordningen skal også jobbes videre med i samarbeid med tillitsvalgte, blant annet for å sikre at eventuelle gavepensjonsordninger ikke får ringvirkninger for mer langsiktige pensjonsordninger for de ansatte.  

Tidligere har fellesnemnda vedtatt betingelser for Viken-ansatte som får lengre reisevei.

- Viktig for ansatte at valgdeltagelsen økes

Videre viste Horne til fellesnemndas vedtatte mål om å øke valgdeltagelsen i fylkestingsvsalg til rundt 60 prosent. Det angår alle ansatte i Viken fylkeskommune. Valgdeltagelsen er nemlig på nedadgående for både kommuner og fylkeskommuner. Og det å få flere velgere til stemmeurnene vil være viktig for å nå målet med regionreformen, påpekte hovedprosjektlederen. 

– Det er viktig at folk bryr seg. Dette er en demokratireform. Da er det hyggelig at demokratiet virker, ved at folk går til stemmeurnene, sa han, og utdypet: 

– Dette er viktig å nevne, fordi det handler om å snakke Viken og fylkeskommunene opp. Dere er viktig ambassadører i dette arbeidet.

Temperaturmåling ga mange svar

Videre ga Harald Horne en status på temperaturmålingen som ble sendt ut til medarbeidere i sentraladministrasjonen. 

Her hadde rundt 900 medarbeidere svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 70 prosent. Målingen skal analyseres videre, i samarbeid med vernetjenestene. 

Videre fortalte hovedprosjektlederen at innplasseringen av ledere på nivå 3 skal være ferdig i neste uke. Dette er altså nivået under fylkesdirektørene som allerede er innplassert.

I februar kommer det også en sak til fellesnemda som anbefaler plassering av hovedkontoret. Her er det tre lokaliteter i Akershus som er aktuelle.  

Parallelt med at disse to momentene - valg av hovedkontor og ledere på nivå 3 - kommer på plass, fortsetter så arbeidet med å sette resten av organisasjonen.

Ansatte skal innen sommeren 2019 vite hvor de blir innplassert.

Horne oppfordret videre alle ansatte til å følge med på Viken.no, hvor det også er muligheter for å abonnere på nyheter

Dette er vedtaket fra fellesnemnda

Når det gjelder saken i fellesnemnda som handler om betingelser for ansatte, ble vedtaket slik. 

1. Det arbeides videre med kartlegging av lønnsnivåer, lønnsspenn og lønnsforskjeller i de nye enhetene som etableres i Viken fylkeskommune. Ved eventuelle behov fremmes ny sak om tiltak og tidsplan for lønnsharmonisering.

2. Administrasjon i Viken fylkeskommune jobber videre etter de prinsipper for alternative arbeidsmåter og arbeidssteder som fremkommer i saksgrunnlaget. Prinsippene videreføres og utdypes ytterligere i arbeidet med Viken fylkeskommunes overordnede arbeidsgiverstrategi.

3. Det etableres ordninger som gir muligheter for sluttpakker/førtidspensjon.

  1. Gavepensjon
    For ansatte i Viken som i perioden 1.1.2020 – 31.12.2024 har fylt eller fyller 62 år, som kvalifiserer for AFP og velger å gå av med AFP, kan etter søknad og avtale tilbys en gavepensjon per måned fra og med første måned vedkommende mottar AFP. Ordningen gjelder så lenge vedkommende mottar AFP og inntil den måned vedkommende fyller 65/67 år. Arbeidsgiver betaler gavepensjon på toppen av AFP med et beløp som sikrer en prosent av sluttlønn på 66 %. Gavepensjonen innberettes som pensjonsinntekt.
  2. Sluttpakke
    Ansatte som etter søknad og avtale innvilges sluttpakke får oppsigelsestiden uten arbeidsplikt, med tillegg av 6 måneders lønn. Utbetalingen skjer som en engangssum og vil bli innberettet som lønn.
    Ordningen gjelder for ansatte under 62 år, og ansatte over 62 år som ikke oppfyller kravene til AFP og som dermed ikke kvalifiserer til gavepensjon. Ansatte over 62 år som søker sluttpakke, må selv ta ansvar for å vurdere konsekvensen av et slikt valg, med tanke på fremtidig pensjon. Sluttpakke kan tidligst søkes fra 1. januar 2020, og ordningen vil være søkbar i ansattes stillingsgarantiperiode på fem år.
  3. Rutiner må utarbeides i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.