Statistikk og analyse

Folkehelseloven stiller krav til landets kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

En slik oversikt danner selve grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid.

Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av:

 • befolkningssammensetning
 • oppvekst- og levekårsforhold
 • fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
 • skader og ulykker
 • helserelatert atferd
 • helsetilstand

Oppgaven med å ha oversikt over folkehelsen (helsetilstand og påvirkningsfaktorer) innebærer følgende:

 • å utarbeide et oversiktsdokument hvert fjerde år som grunnlag for kommunens planstrategi, kommuneplan og styring.
 • Ha løpende oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer som grunnlag for kommunens ivaretakelse av helsehensyn i planlegging, tiltak, aktiviteter med mer.

Aktuelle lenker:

Ungdata

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Siden 2010 har 330 000 ungdommer fra 375 kommuner deltatt i ungdataundersøkelsene. Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser.

Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.

Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder:

 • foreldre og venner 
 • skole
 • lokalmiljø
 • fritidsaktiviteter
 • helse og trivsel
 • rusmiddelbruk
 • risikoatferd og vold.

Her finner du Ungdatas resultater fra Østfold og kommunene i Østfold 

Helseoversikt for Østfold 

Østfold fylkeskommune lanserte en ny, revidert utgave av den regionale helseoversikten 22 september 2016. 

Oversikten tar for seg de seks temaområdene som spesifiseres i forskriften til folkehelseloven:

 • befolkningssammensetning 
 • oppvekst- og levekårsforhold 
 • fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
 • skader og ulykker 
 • helserelatert atferd og helsetilstand. 

Rapporten har fått navnet «Oss i Østfold» og kan leses her

Fylkeshelseprofiler

Folkehelseinstituttet utgir hvert år folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Profilene blir publiserte i perioden januar - mars.

Her finner du helseprofilene for Østfold fra Folkehelseinstituttet

Her finner du lenker til helseoversikt for kommunene i Østfold

Lenker til nasjonale statistikkbanker

Kontakt

Anni Skipstein
E-post
Telefon 69 11 74 32
Mobil 990 32 524