Helsefremmende barnehager

Ønsker du å styrke barnas fysiske og psykiske helse i din barnehage? Da kan du søke om å bli en helsefremmende barnehage. 

God helse og livskvalitet er en forutsetning for barns utvikling, læring og mestring. Barnehagen er en viktig arena for å støtte og styrke foresatte og samfunnet i arbeidet med å bygge god helse hos barn.

Østfold fylkeskommune ønsker at barnehagene skal være helsefremmende. I det legger vi at de skal styrke barnas fysiske og psykiske helse gjennom å ha fokus på det sosiale og fysiske miljøet. Det helsefremmende arbeidet skal være systematisk og er forankret i Rammeplan for barnehagen, nasjonale føringer, retningslinjer og anbefalinger, samt regionale planer.

Helsefremmende barnehager bidrar til utjevning av sosial ulikhet mellom grupper i befolkningen.

Eget nettverk

Østfold fylkeskommune og partnerskapet Østfoldhelsa har etablert et nettverk for helsefremmende barnehager. Nettverkets formål er å bidra til trivsel og mestring for barn og unge, godt læringsutbytte og til at elevene gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet ved å skape forutsetning for læring gjennom helsefremmende arbeid.

Per juli 2019 er 32 barnehager som er godkjente som helsefremmende barnehager i Østfold.

Nettverket møtes en til to ganger i halvåret, og det tilbys også kurs og seminarer for medlemmene i nettverket. Alle barnehager i Østfold er hjertelig velkomne til å delta i nettverket.

Søk om å bli en helsefremmende barnehage

I vårt Idehefte om bevegelsesglede og matglede (PDF, 4 MB)kan du finne mye inspirasjon til arbeid i barnehagen.

Følg gjerne arbeidet vårt med helsefremmende barnehager på facebook.

Kontakt

Ylva Karine Lohne
E-post
Mobil 412 40 284