Full pott for idretts-Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Full pott for idretts-Østfold

illustrasjon idrettsanellgg420

Idretts-Østfold kan glede seg: I år er det rekordutbetaling av spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg i fylket. 60 millioner kroner skal gi fysisk aktivitet og idrettsglede - se liste!

Spille- eller tippemidlene er overskuddet fra Norsk Tipping, og fordeles etter forskjellige kriterier. Men hva Østfold får henger på hvor mange som søker i fylket, og for i år har det blitt sendt mange søknader. Det har gitt uttelling: Aldri har Østfold søkt om - og fått - så mange penger til idretts- og nærmiljøanlegg.

- God veiledning gitt av kommunale saksbehandlere og fylkeskommunen i planleggingsfasen og søkerfasen, har gitt som resultat at nesten alle innkomne søknader er godkjent. Det er også en svært positiv utvikling på ordinære anlegg, der «godkjent søknadssum» har økt med nesten 51 millioner fra 2016. Når det gjelder nærmiljøanlegg,  har «godkjent søknadssum» økt med litt i overkant av 200.000. Den lille økningen på nærmiljøanlegg kan forklares ved at man fra 2015 til 2016 hadde en vesentlig   økning på antall nærmiljøsøknader, fra henholdsvis 23 til 37 innkommende søknader, sier fylkeskultursjef Toril Mølmen.

I tillegg til de mottatte spillemidler for 2017, er det også fordelt rente- og inndratte midler, til sammen 764000 kroner .Med dette kommer summen opp i 59 736 000 til fordeling - det høyeste beløp Østfold fylkeskommune har hatt til fordeling på ordningen gjennom tidene.

Østfold har i år 59 736 000 kroner til fordeling til idrettsanlegg i kommunene. I forhold til fjoråret er dette en økning på kr. 6 944 000. Antall godkjente søknader har økt fra 49 til 54 for ordinære anlegg, men er redusert fra 37 til 32 for nærmiljøanlegg. Det totale godkjente søknadsbeløpet har økt med litt over 51 mill.kr. Det er en meget positiv utvikling, som er spesielt viktig med tanke på at Østfold har en anleggsdekning som er nest dårligst i landet.

Fordelingen av spillemidler mellom fylkene er basert på objektive kriterier; godkjent søknadssum (50 %), befolkningsgrunnlag (25 %) og anleggsdekning (25 %). Kriteriene antall mennesker bosatt i Østfold og anleggsdekning gir betydelig bedre uttelling for vårt fylke, da Østfold er relativt tett befolket og at vi har en anleggsdekning som er blant de laveste av fylkene i landet pr innbygger. Østfold har de siste årene hatt relativt lav søknadsmasse sammenlignet med andre fylker, slik at uttellingen på kriteriet Godkjent  søknadssum har blir relativt lav.

anlegg

Tallene i høyre kolonne viser anbefaling for neste søknadsrunde 
 

Sist oppdatert: 22.06.2017 Fredrik Andreas Norland