Økonomiplanen vedtatt - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Økonomiplanen vedtatt

Foto fra Shutterstock

Fylkestingspolitikernes rituelle økonomiplandebatt følger kjente spor, og er et sikkert tegn på at sommeren nærmer seg. Torsdag var tiden inne.

 


Effektivisering og tilpasninger 2018, samt perioden 2019 - 2021


For hele perioden er det lagt til grunn ett samlet tilpasningsbehov på kr 101 mill, som blant
annet skyldes strammere rammebetingelser og økning i renter og avdrag knyttet til de økte
investeringene. For 2018 er tilpasningene gjennomført ved følgende tiltak:

 •      Elevtall/klassestruktur kr 20,0 mill
 •  Redusert kjøp av konsulenttjenester kr 1,0 mill
 •  Reduksjon omstillingsmidler kr 2,0 mill
 •  Reduksjon av kollektivtrafikk kr 1,0 mill
 •  Tilpasninger sentraladministrasjonen kr 2,3 mill
 •  Reduksjon tilskudd kr 0,3 mill

Disse tiltakene gir samlet kr 27 mill for 2018. For perioden 2019 - 2021 legges det til grunn en årlig effektivisering på 0,5 % for alle rammeområder. Dette vil i 2021 gi en samlet effektivisering på kr 44 mill. Resterende tilpasningsbehov dekkes ved bruk av midler fra økonomiplanfondet tilsvarende kr 67 mill.

Her kan du se en kortfattet framstilling av hovedtrekkene i økonomiplanen
Debatt


Debatten rundt økonomi- og budsjettbehandlingene følger et ganske fast mønster. Først får blokkene presentere sine fellesforslag, deretter gis det tid for enkeltpartiene til å markere sine enkeltsaker. Disse kan i den jevne behandlingen drukne i konsensusjaget, derfor er dette en fin anledning til å si hva man mener.

- En glede å kunne legge fram flertallsinnstillingen. Kompetanse til alle læreplass til alle er sentralt i dette økonomiplanforslaget, sa posisjonsleder Siv Jacobsen da hun la det fram. Hun trakk fram klimasatsing, utdanning og samferdsel som viktige områder, og foreslo også at det finnes fram et område i Østfold som teststed for selvkjørende biler/ kjøretøy. Når det kommer til konkrete tiltak, vil posisjonen satse hardt på å videreføre alle de gode tiltakene som allerede er i gang.


Simen Nord la fram opposisjonens forslag. - Jeg synes det blir litt passivt å fordele pengene fra i fjor. Vi må se litt framover, sa han - med litt mild kritikk til "motstanderne". Nord tok til orde for å begynne arbeidet med region Viken, redusere antallet ansatte, gå tilbake til utbytte fra Østfold energi, og å skille ut fylkeskommunale bygg og anlegg i et eget eiendomsselskap.

Les opposisjonens forslag til økonomiplan


Husk at du kan se hele økonomiplandebatten på webtv.ostfoldfk.no


Les hele saksframlegget


Fylkestingets vedtak 21.06.2017:


1. Fylkesrådmannens forslag til presiseringer til Skolebruksplanen vedtatt i juni 2016 vedtas slik:
 

 • 1) Fylkestinget tar reviderte kostnadsanslag og fremdriftsplaner for samtlige skolebyggprosjekter beskrevet i økonomiplanen til orientering.
 •  2) Borg videregående skole videreføres.
 •  3) Tilbudsstrukturendringene i Sarpsborg som ble vedtatt i Skolebruksplanens del 3 som en følge av en avvikling av Borg videregående skole gjennomføres ikke.
 •  4) For nye Frederik II videregående skole legges det til grunn byggestart senest 1. kvartal 2021 for ferdigstillelse 4. kvartal 2022. Programmering og arbeid med regulering av tomta på Værste igangsettes 3. kvartal 2017.
 •  5) I Fredrikstad overføres Restaurant/matfag ? ikke Design/håndverk - fra Glemmen til Frederik II når den nye skolen står ferdig på Værste.
 •  6) Det utarbeides en rullert Skolebruksplan ved årsskiftet 2017/18 der følgende innarbeides:
  • Utdanningsdepartementets avklaring av den fremtidige yrkesfaglige tilbudsstrukturen.
  • Beskrivelse av hvordan skolebyggeprosjektene kan effektiviseres slik at vi har større kontroll på investeringene og kan redusere kostnadene mest mulig (fylkestingets vedtak i pkt 6.2 i Skolebruksplanen del 3).
  • Beskrivelse av hvordan driften av skolebygg kan effektiviseres blant annet ved hjelp av energiovervåkings-systemer (fylkestingets vedtak i pkt 6.3 i Skolebruksplanen del 3).
  • En nærmere vurdering av om de fastlagte premissene for utforming av skolebyggene våre er gode og fremtidsrettede nok når det gjelder tilpasningsdyktighet/-fleksibilitet, klima/miljø og digitalisering før nye prosjekter vedtas.

2. Fylkesrådmannens forslag til Økonomiplan for 2018 ? 2021 vedtas og legges til grunn for arbeidet med årsbudsjettet for 2018 med følgende endringer og presiseringer, inkl. de tiltak som er lagt til grunn for 2018:

Et løft for felles fremtid
Rådmannens forslag ligger til grunn. Alle forslagene følges opp gjennom egne saker med detaljer for gjennomføring: 
Flertallspartiene i Østfold fylkeskommune vil satse sterkt på kompetanse, skole og full læreplassdekning for å takle fremtidens utfordringer og utløse fremtidige muligheter.

Det er viktig at fylkeskommunens økonomiplan blir et viktig bidrag til å løse de virkelige store utfordringene for Østfold.  Læreplass til alle som har behov for det og arbeid til alle er sentrale tema. Det grønne skiftet vil stille krav til omstilling. Det er også viktig at Østfold fylkeskommune utnytter mulighetene i det grønne skiftet til næringsutvikling, ikke minst gjennom samfunnsutviklende innkjøp og anbud og fylkets egne næringssatsinger gjennom Næringsriket Østfold og det løpende arbeidet i næringskomiteen. En økende dreining av transporten mot kollektiv, gang- og sykkel er også en sentral del av denne satsingen.

Der det er mulig skal fylkeskommunen bidra inn i felles partnerskap. Det bidrar til økt forankring av satsingene og til en fordobling av midlene. Fylkeskommunen vil også bruke eksterne prosjektmidler mer strategisk. Dette gjelder ikke minst bruk av INTERREG og EU programmer. Disse midlene bør i større grad bidra til å løse kjerneoppgaver og strategisk viktige oppgaver for fylkeskommunen. For å utnytte disse mulighetene bør fylkeskommunen i større grad ta flere egne initiativ og være prosjekteier. 

Skole:
Full læreplassdekning, kompetanseløft for lærere, voksenopplæring og redusert frafall
Skolebruksplanen vil behandle investeringsbehov og tilbudsstruktur*. Ut over dette har arbeidet for å bedre kvalitet og redusere frafall høyeste prioritet. Full læreplassdekning, økt trivsel og styrking av de grunnleggende ferdighetene er de tre viktigste tiltakene for å nå dette målet. For å være skodd for framtiden er et kompetanseløft for lærere, økt satsing på voksenopplæring og oppfølgingstjenesten viktig.  

Tiltak i økonomiplanen:

 • Målet om full læreplassdekning styrkes ved å inngå flere intensjonsavtaler om læreplassgaranti med flere bransjer.
 • For å sikre fornyelse av videregående opplæring i Østfold, er det behov for et kompetanseløft slik at flere lærere får tilbud om etter-/og videreutdanning blant annet gjennom ordningene «Kompetanse for kvalitet» og «Kompetanse for mangfold» samt teknologi og læring. Kostnad: 6 millioner (3 mill. over 2 år)
 • Styrke tilbudet til elever som er under oppfølgingstjenestens ansvar. Kostnad: 500 000 samt sikre et tettere samarbeid med NAV og undersøke muligheten for å søke statlige midler.
 • Ekstra innsats for å få ned ventelistene på voksenopplæring. Også gjennom bruk av Studieforbund. Kostnad: 2 millioner.

*Av hensyn til fremdrift må økonomiplanen være førende for tiltakene på Fredrik 2 og St. Olav. 

 
Klima og miljø: klimanøytral drift og sikring av biologisk mangfold
Norge har forpliktet seg til å bli karbonnøytralt innen 2030. Hele 30 prosent av det innenlandske utslippskuttet kan og må tas i kommunesektoren. Fylkestinget vil bidra med klimanøytrale bygg og kjøretøy og vil vektlegge klimanøytrale løsninger i alle anbud.  I tillegg er det viktig å sikre en helhetlig forvaltning av naturressurser og biologisk mangfold.

Tiltak i økonomiplanen:

 • Det etableres et restaurering/reetableringsprosjekt i partnerskap med blant annet fylkesmannen og kommunene for å sikre og fremme biologisk mangfold. Kostnad: 1.5 mill.
 • Ta et politisk initiativ til en helhetlig forvaltning av Oslofjorden.
 • Fremme snarlig reetablering av dyrka mark samt sikre at jordflytting skjer faglig forsvarlig.
 • Etablere et fond for å ta i bruk energieffektive løsninger som solenergi på egne bygg. Kostnad: 4 mill.

Folkehelse: Partnerskap gir forsterket satsing:
Sosial ulikhet i helse er en av Østfolds mest grunnleggende utfordringer. Arbeidet med å sikre folkehelsen er grunnleggende for å utvikle Østfold på en god måte til best for innbyggerne. En satsing i partnerskap bidrar til bedre forankring og en fordobling av fylkeskommunens midler.

Tiltak i økonomiplanen:  

 • Øke Regionale folkehelsemidler for å hente ut flere eksterne midler. Dette inkluderer også muligheten for å utvide ordningen med parsellhager til flere kommuner.  Kostnad: 1.2 millioner.
 • Sette av søkbare midler som skal benyttes til aktivitet innen friluftsliv. Målsetningen er å iverksette lavterskeltilbud for økt folkehelse, inkludering og mer naturglede. Kostnad: 250 000.

 
Samferdsel: Mer sømløse kollektivtilbud, bein og sykkel.
Vi har over tid satset på gang- og sykkeltilbud i Østfold fylkeskommune. Dette er et arbeid som også vil bli prioritert fremover. I tillegg vil satsingen på å få flere til å kjøre kollektiv intensiveres. Østfold fylkeskommune vil bidra til satsing på ny teknologi og fornybare løsninger. Vi vil også bidra aktivt og positivt til fortgang i bypakkene (Nedre Glomma og Mosseregionen.) Å sikre utbygging av dobbeltspor helt ned til Gøteborg er også av største viktighet.  

Tiltak i økonomiplanen:  
Kollektiv:

 • Prosjektet «Østfold tar bussen» er i prosess gjennom egen sak som blir behandlet i flere omganger i løpet av 2017. Det legges til grunn at arbeidsreisende prioriteres, samt at TT- brukere og bestillingstjenester for definerte brukere/Flexx gis et løft.
 • TT ordningen legges om og styrkes for å kunne redusere ventelister og dekke inn udekkede behov i kommunene.
 • Det ble våren 2017 etablert et samarbeid mellom Jernbanedirektoratet og ØFK for bedre samordning av priser, billetter og kapasitetsutnyttelse av tog og buss internt i Østfold.  Dette arbeidet gis høy prioritet og må bli synliggjort gjennom økonomiplanene framover.

Ny teknologi og bærekraftige løsninger:

 • Det vurderes å etablere et forsøksområde for autonome kjøretøy og førerløse busser.
 • Sikre full utbygging av ladestolper ved fylkeskommunale bygg gjerne gjennom støtte fra Transnova. Til dette settes av 3 mill. i et prosjekt.
 • Det startes et arbeid opp mot ENOVA med tanke på å få etablert hydrogenfyllestasjon langs E6 i Østfold. Det er også ønskelig å være med på prosjekter som ser på forskjellige måter å produsere og bruke hydrogen.

Gang og sykkelsatsing:

 • ØFK har et omfattende arbeid for å gjøre sykkel til attraktivt transportmiddel for flere. I det videre arbeidet er det ønskelig å samarbeide bl.a. med BaneNor om utnytting av driftsveiene langs jernbane og gamle jernbanespor som bidrag til et helhetlig sykkelvegnett i Østfold.
 • Arbeidet med kartverk for sykkeltraseer i Østfold skal gis prioritet.
 • Prosjektene med gang og sykkelvei på Hvaler og Skiptvet må følges opp fremover.

Vei

 • Økt dekkevedlikehold/reduksjon etterslep 1. million neste år med mulighet for å følge videre opp i årlige budsjetter.

Næringsutvikling: Følge opp utvalgte satsinger og realisere nye muligheter 
Det grønne skiftet gir økte muligheter innen næringer der Østfold har et særskilt fortrinn og kompetanse slik som trebaserte næringer, skog og jordbruk. Det åpner også opp for helt nye muligheter basert på blant annet solenergi, biogass, resirkulering og smart energi.

Arbeidet i Næringsriket Østfold og i Næringskomiteen må innrette seg på å utnytte disse mulighetene. I tillegg er det viktig å følge opp økonomiplanens føringer slik at både fylkeskommunen og kommunene i Østfold kan utnytte muligheten gjennom leverandørutvikling, innkjøp og anbud.
Østfold har en rik industritradisjon og stor produksjonskompetanse. Det er viktig å utnytte vår industrikompetanse både til å videreutvikle og trygge eksisterende industri men også systematisk utnytte eksisterende kompetanse, nærhet til markedet og muligheter for automatisering til etablering av ny industri i Østfold.  Østfold har også en lang kystlinje og maritim industri. Det er viktig å legge til rette for at denne industrien får mulighet til test og utvikling av prototyper i våre kystområder.

Tiltak i økonomiplanen: 

 • Bruke partnerskapet i Næringsriket aktivt for å realisere funnene i verdiskapningsanalyse for landbruket og øke verdiskapningen i næringen - rettet mot grøntsektor, lokalmat og tre.
 • Fylket skal fortsette sin satsing på mat og reiseliv blant annet gjennom Guldkorn og Visit Østfold. 

Kultur: Flere regionale anlegg og støtte til og i Østfold
Arbeidet med å etablere flere regionale idrettsanlegg trappes opp. Etablerte anlegg og bygg ? også skolebygg utnyttes bedre gjennom bedre tilgjengelighet, en bevisst policy og gode avtaler som kommer allmennheten til gode. Et felles kulturløft og felles kulturopplevelser er viktig for å binde Østfold sammen. ØFK vil derfor fortsette å satse på kultur over hele fylket.

Tiltak i økonomiplanen: 

 • Bidra til mer systematisk bruk og sikre god tilgjengelighet til skoler og skoleanlegg for frivilligheten i Østfold.
 • Jobbe videre for å etablere et Regionteater i Østfold
 • Bidra til et løft innen bygningsvern/kulturminner. Kostnad: kr. 500 000.
 • Anleggsløftet ligger fast. Det mobiliseres videre for konkrete interkommunale løsninger i fylket.
 • Gjenopprette støtten til Kirkens SOS og funksjonshemmedes organisasjoner. Kostnad: kr. 300 000 samt oppjustere støtten til eksterne organisasjoner med 200 000. Samlet kostnad 500 000.

Samfunnsutviklende innkjøp og anbud
Vi ber om en sak som belyser muligheten for å foretrekke lokale kortreiste produkter fra Østfold ved ellers like konkurransemessige forhold.

tabell_økonomiplan2018_2021

Inndekning - anvisning:


 

 • Overskudd Østfold Energi: 14. millioner
 • Drift udisponert: 3.95 millioner 
 • Udisponert regionalfond 4 millioner

Følgende hadde ordet i saken: Siv Henriette Jacobsen, Håvard Jensen, Simen Nord, Tor Prøitz, Johan Edvard Grimstad, Andreas Lervik, Gretha Kant, Monica Gåsvatn, May Hansen, Elin Tvete, Håvard Jensen, Britt Gulbrandsen, Erik Skauen, Amelia Kristine Aune, Cecilie Agnalt, Lars Pedersen Due, Håvard Wennevold Osflaten, Alf Ulven, Inger-Christin Torp, Vibeke Julsrud og Rune Fredriksen.

 

Sist oppdatert: 23.06.2017 Fredrik Andreas Norland